СЛУЖБЕ

Секретаријат

Поред наставно-научних и научноистраживачких јединица Природно-математичког факултета, утврђено је Статутом факултета да постоји стручна служба формирана као Секретаријат Факултета. Задатак Секретаријата је да обавља управно-извршне, правне, финансијске, материјалне, опште, помоћно-техничке и друге послове ради потпуног остваривања задатака Факултета. У оквиру Секретаријата формиране су три службе и то: Служба за студентске послове, Служба за финансијско-материјалне послове и Служба за опште и правне послове. Организациона јединица Библиотека има нешто већу самосталност, али је и она везана за Секретаријат Факултета.
Пословима Секретаријата руководи секретар Факултета.