I GODINA

R.br. Predmet P+R+L ECTS P+R+L ECTS
1. Mehanika 3+2+3 10
2. Termodinamika 3+2+3 10
3. Matematička analiza I 3+3 8
4. Matematička analiza II 3+3 8
5. Uvod u matematiku 3+3 7
6. Računari u fizici 1+0+2 3
7. Obrada rezultata mjerenja 2+2+1 6
8. Opšta i anorganska hemija 2+1+2 5
9. Engleski jezik I 0+3 3
ukupan broj časova i kredita po semestru 11+9+5 30 9+10+6 30

II GODINA

P+R+L ECTS P+R+L ECTS
1. Elektromagnetizam   3+2+3 10
2. Optika   3+2+3 10
3. Matematička fizika I   3+3 8
4. Matematička fizika II   3+3 8
5. Uvod u teorijsku mehaniku   3+2 6
6. Programiranje u fizici I   0+1+2 4
7. Programiranje u fizici II   0+0+2 2
8. Metode mjerenja   3+0+2 5
9. Osnovi strukture materije   2+1+1 4
10. Engleski jezik II   0+3 3
ukupan broj časova i kredita po semestru 9+9+7 30 11+8+6 30

III GODINA

P+R+L ECTS P+R+L ECTS
1. Kvantna mehanika I   3+3 8
2. Kvantna mehanika II   3+3 8
3. Elektrodinamika I   2+2 5
4. Elektrodinamika II   2+2 5
5. Matematička fizika III   2+1 4
6. Osnovi elektronike   2+1+1 5
7. Osnovi atomske fizike 2+1+1 5
8. Fizička elektronika   2+1+1 5
9. Osnovi astronomije   2+1+1 4
10. Osnovi astrofizike   2+1 3
11. Psihologija 2+2 4
12. Pedagogija   2+2 4
ukupan broj časova i kredita po semestru 13+10+2 30 13+8+4 30

IV GODINA

1. Statistička fizika I 2+2 5
a) Statistička fizika II (2+2) 5
2. Fizika kondenzovanog stanja I 2+2+1 6
b) Fizika kondenzovanog stanja II (2+2) 5
3. Fizika elementarnih čestica 2+2 5
4. Nuklearna fizika 2+2+1 6
5. Fizika atoma i molekula 2+1+1 5
6. Gravitacija i kosmologija 2+1 4
7. Istorija fizike 2+0 2
8. izborni predmet, a) ili b) 2+2 5
9. Filozofija prirodnih nauka 2+1 3
10. Metodika nastave fizike I 2+1+2 6
11. Metodika nastave fizike II 2+1+2 6
12. Praktikum eksperimentalne nastave fizike 0+3 3
13. Diplomski rad (3) 4
ukupan broj časova i kredita po semestru 12+8+5 30 10+10+2(+3) 30