I GODINA

R.br. Predmet P+R+L ECTS P+R+L ECTS
1. Mehanika 3+2+3 10
2. Termodinamika 3+2+3 10
3. Matematička analiza I 3+3 8
4. Matematička analiza II 3+3 8
5. Uvod u matematiku 3+3 7
6. Računari u fizici 1+0+2 3
7. Obrada rezultata mjerenja 2+2+1 6
8. Opšta i anorganska hemija 2+1+2 5
9. Engleski jezik I 0+3 3
ukupan broj časova i kredita po semestru 11+9+5 30 9+10+6 30

 

II GODINA

P+R+L ECTS P+R+L ECTS
1. Elektromagnetizam   3+2+3 10
2. Optika   3+2+3 10
3. Matematička fizika I   3+3 8
4. Matematička fizika II   3+3 8
5. Uvod u teorijsku mehaniku   3+2 6
6. Programiranje u fizici I   0+1+2 4
7. Programiranje u fizici II   0+0+2 2
8. Metode mjerenja   3+0+2 5
9. Osnovi strukture materije   2+1+1 4
10. Engleski jezik II   0+3 3
ukupan broj časova i kredita po semestru 9+9+7 30 11+8+6 30

 

III GODINA

P+R+L ECTS P+R+L ECTS
1. Kvantna mehanika I   3+3 8
2. Kvantna mehanika II   3+3 8
3. Elektrodinamika I   2+2 5
4. Elektrodinamika II   2+2 5
5. Matematička fizika III   2+1 4
6. Osnovi elektronike   2+1+1 5
7. Fizička elektronika   2+1+1 5
8. izborni predmet, a) ili b)   2+2 4
a) Uvod u nanotehnologiju  (2+2) 4
b) Nelinearna dinamika  (2+2) 4
9. Osnovi atomske fizike   2+1+2 6
10. Osnovi astronomije   2+1+1 4
11. Osnovi astrofizike   2+1 3
12. Fizika materijala   2+0+1 3
ukupan broj časova i kredita po semestru 13+10+2 30 13+8+4 30

 

IV GODINA

P+R+L ECTS P+R+L ECTS
1. Statistička fizika I   2+2 5
2. Statistička fizika II   2+2 5
3. Fizika kondenzovanog stanja I   2+2+1 7
4. Fizika kondenzovanog stanja II   2+2 5
5. Fizika elementarnih čestica   2+2 5
6. Nuklearna fizika   2+2+2 7
7. Gravitacija i kosmologija   2+1 4
8. Fizika atoma i molekula   2+1+2 6
9. Istorija fizike   2+0 2
10. Kvantna teorija polja   2+1 3
11. Fizika jonizovanih gasova   2+2 4
12. Filozofija prirodnih nauka   2+1 3
13. Diplomski rad    (3) 4
ukupan broj časova i kredita po semestru 12+8+5 30 12+10 (+3) 30