Објављено ново издање Практикума из биогеографијеЗавод за уџбенике и наставна средства објавио је ново издање Практикума из биогеографије аутора др Татјане Попов и др Горана Трбића.

Практикум из биогеографије је конципиран према садржајима и оперативним циљевима (исходима) програма наведеним у модулу Биогеографија у оквиру предмета Биогеографија са географијом земљишта и Биогеографија са педологијом, те је својом формом и садржајем превасходно намијењен студентима географије и просторног планирања на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци. Осим тога, може послужити и другим студентима који стичу знања из области биогеографије и сродних наука (биолозима, еколозима, шумарима, агрономима и др.).

Практикум из биогеографије обухвата теме из екологије, географије и историје биљног и животињског свијета, те њиховог очувања и заштите, тј. у практикуму се истражују теме као што су начин на који врсте настају, шире своје распрострањење, диверзификују се и изумиру; утицај фактора животне средине (клима, геолошка и педолошка подлога, топографија и поремећаји у екосистему итд.) на биљни и животињски свијет; интеракције између популација; формирање и мијењање заједница; савремене промјене које се дешавају у биосфери и њихови директни и индиректни покретачи као и посљедице на биодиверзитет; улога, значај и примјена биогеографије у очувању и заштити биодиверзитета и др.

Подијељен је на десет поглавља: 1. Увод; 2. Ареал – основни предмет проучавања биогеографије; 3. Историјска биогеографија, 4. Еколошка биогеографија; 5. Фитогеографија; 6. Зоогеографија; 7. Конзервациона биогеографија; 8. Биогеографске одлике Европе; 9. Биогеографске одлике Рeпублике Српске и Босне и Херцеговине и 10. Рјечник биогеографских појмова.

Практикум из биогеографије доступан је у књижарама Завода за уџбенике и наставна средства.