Nastavnici sa PMF-a
Prezime i ime Titula
Gnjato Rajko redovni profesor
Čedomir Crnogorac redovni profesor
Draško Marinković redovni profesor
Radislav Tošić redovni profesor
Goran Trbić redovni profesor
Igor Zekanović vanredni profesor
Mira Mandić vanredni profesor
Milenko Živković vanredni profesor
Davorin Bajić vanredni profesor
Aleksandra Petrašević vanredni profesor
Neda Živak vanredni profesor
Tanja Mišlicki-Tomić docent
Vesna Rajčević vanredni profesor
Dušica Pešević vanredni profesor
Tatjana Popov docent
Novica Lovrić viši asistent
Svetlana Milošević viši asistent
Dragan Papić viši asistent
Aleksandar Majić viši asistent
Slobodan Gnjato viši asistent
Vukosava Čolić asistent
Marko Ivanišević asistent
Dragutin Adžić viši laborant
Nastavnici sa Univerziteta u Banjoj Luci
Prezime i ime  Predmet
Jasmin Komić, redovni profesor, Ekonomski fakultet Primijenjena statistika
Goran Popović, redovni profesor, Ekonomski fakultet Prostorna i urbana ekonomija
Brankica Milojević, vanredni profesor Ruralno planiranje, Urbano planiranje
Aleksej Milošević,  docent, Rudarski fakultet Prijedor  Opšta i primjenjena geologija
Darko Milunović, viši asistent, Ekonomski fakultet  Primijenjena statistika
Vladimir Petković, viši asistent, Šumarski fakultet  Osnovi geodezije
Nastavnici angažovani sa drugih univerziteta
Mirko Grčić, redovni profesor, Geografski fakultet Beograd Infrastrukturni sistemi u prostornom planiranju
Dejan Filipović, redovni profesor, Geografski fakultet Beograd Osnovi životne sredine, Planiranje životne sredine, Pejzažna arhitektura
Dejan Đorđević, redovni profesor, Geografski fakultet Beograd Osnove prostornog planiranja, Teorije prostornog planiranja, Evropska dimenzija prostornog planiranja, Prostorni i regulacioni planovi
Jelena Gučević, vanredni profesor, Građevinski fakultet Beograd Osnovi geodezije
Nastavnik angažovan sa Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijsko i prirodnog nasljeđa
Milijana Okilj, dipl. inž. arhitekture Kulturni aspekti prostornog planiranja