Силабуси

Литература

Листа наставника и сарадника

Картице наставника и сарадника

Часописи

Финансијски план УНИБЛ за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину

Комплетан елаборат СП географија 01.10.2022.

Наставни планови 01.10.2022.

Научно истраживачки рад СП географије

Одлука о финансијском плану

Овјерен извод из књиге инветара

Правилник о полагању пријемних испита

Простор и опрема

Ресурси ПМФ-а списак инветара за 2021. годину

Техничка опрема

Библиотечке јединице

Неакадемско особље уговори

Списак запослених радника иуз Пореске управе

Уговори са другим институцијама са обављање НИР

Покривеност наставе, оптерећења наставника и врста уговора

Систематизација радних мјеста 2022

Одлука Владе о броју студената

Сагласност за наставнике

Изјава о броју активних студената