U subotu, 19.02.2022. godine, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, održan je početni dio kursa (stručnog treninga) pod nazivom “Akvatične makroinvertebrate u monitoringu voda”, a u sklopu ERASMUS+ projekta „Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana“.

Polaznici stručnog treninga na terenu su upoznati sa načinom procjene osobina staništa (mjerenje odabranih fizičko-hemijskih parametara vode, procjena sastava i pokrovnosti supstrata), kao i sa postupkom “multihabitat” uzorkovanja makroinvertebrata (primjenom mreža i bagera), te načinima fiksiranja, etiketiranja i transporta sakupljenih uzoraka do laboratorije.

Aktivnosti na realizaciji stručnog treninga su nastavljene u laboratoriji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Laboratorijski rad je obuhvatao ispiranje sakupljenih uzoraka makroinvertebrata u specijalnim sitima, upoznavanje polaznika stručnog treninga sa načinima poduzorkovanja, kao i postupcima čuvanja poduzoraka do analize.