Pitanja vezana za prijemni ispit možete uputiti na mail biljana.lubarda@pmf.unibl.org

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

П

В

СИР

ECTS

Методологија научно- истраживачког рада

IX

О

2

3

0

7

Предмет изборног блока I (I -1)

IX

И

2

2

1

6

Предмет изборног блока I (I -2)

IX

И

2

2

1

6

Предмет изборног блока I (I -3)

IX

И

2

2

1

6

Трендови научних истраживања у oдабраној области заштите животне средине

 IX

 О

 1

 0

 4

 5

Предмет изборног блока II (II -1)

X

И

2

2

1

6

Предмет изборног блока II (II -2)

X

И

2

2

1

6

Предмет изборног блока II (II -3)

X

И

2

2

1

6

Завршни мастер рад

X

О

0

0

10

12

Укупно:

 

 

15

15

20

60

 

 

Блок

 Листа изборних предмета

Седмично оптерећење

ECTS

П

В

СИР

Изборни блок 1

Угроженост и заштита живог свијета

2

2

1

6

Одабрана поглавља физике животне средине

2

2

1

6

Биодеградације

2

2

1

6

Анализа органских полутаната у животној средини

2

2

1

6

Енергија, технологија, економија животне средине

2

2

1

6

Проблеми очувања и заштите акватичних екосистема

2

 2

1

6

Проблеми очувања и заштите терестричних екосистема

 2

 2

 1

 6

Климатске промјене и животна средина

2

2

1

6

Индикатори стања организма

2

2

1

6

Еколошке политике

2

2

1

6

Урбана екологија

2

2

1

6

Изборни блок 2

Одабрана поглавља екотоксикологије

2

2

1

6

Екоменаџмент

2

2

1

6

Примјена ГИС-а у мониторингу и заштити животне средине

 2

 2

 1

 6

Биоремедијација

2

2

1

6

Интегрално управљање отпадом

2

2

1

6

Обновљиви извори и енергетска ефикасност

2

2

1

6

Узорковање и припрема узорка из животне средине

 2

 2

 1

 6

Мониторинг животне средине

2

2

1

6

Експерти у тимском раду

2

2

1

6

Полимерни материјали у животној средини, рециклажа

2

 2

1

6

Зелени принципи у експлоатацији сировина

2

2

1

6