Katedra:  GIS i kartografija
Uža naučna oblast: Geografski informacioni sistemi
Predmeti: Osnove GIS-a, Analize u GIS-u, WEB GIS, GIS u prostornom planiranju

Kabinet: 37
Telefon: +387 51 319 142
E-mail: davorinbajic@pmfbl.org, http://gis.pmfbl.org
Konsultacije:  ponedjeljak-četvrtak od 08.00 do 09.00

Biografija

Bibliografija