Одржан семинар

„Синергија индустрије и академије за јачање истраживања у области сировина“

(Industry and academic synergy for strengthening of raw materials research)

У склопу пројекта „BlowUp“ на коме у међународном конзорцијуму од 9 партнера учествује и Студијски програм хемија ПМФ-а, 04.09.2018. одржан је семинар за умрежавање са индустријом. Овај пут, тема семинара било је и елиминација загађења која настаје прерадом сировина и материјала. Семинар је одржан у организацији Универзитета у Бањој Луци и ЛИР еволуције као учесника пројекта и у тијесној сарадњи са Градском развојном агенцијом (ЦИДЕА) Бања Лука, која је значајан партнер Универзитета у Бањој Луци у припреми пројектних апликација и повезивању са индустријом.

Нарочито интересантно је било и присуство два представника компаније SES Nordic из Данске. Ова компанија производи биолошке агенсе за разградњу и елиминацију загађења мазивима и нафтним дериватима. Дан прије семинара технологија је демонстрирана на терену на стационарној воденој површини. Обзиром да је тренутно у току експеримент у пројекту за развој домаћих мазива (компаније „Техносинт“) унапријеђених адитивима од наночестица, тематика елиминације евентуалног загађења мазивима је била врло значајна. У експерименту учествује и млади експерт за карбонске материјале Хиронори Сугијама са Шиншу универзитета у Нагану, Јапан, који борави на тромјесечној размјени на Студијском програму хемија у оквиру Меморандума о разумијевању између овог универзитета и Универзитета у Бањој Луци. Ова размјена је остварена преко програма Global Leader Program for Fiber Renaissance.

Семинару је присуствовао и угледни међународни експерт проф. др Marcel Van de Voorde аутор врхунских публикација из области нанонаука, који је дао своју визију о развоју само-подмазујућих напредних материјала као алтернативу за мазива у будућности.

A seminar held: Industry and academic synergy for strengthening of raw materials research

As a part of the „BlowUp“ project, in which the Chemistry Department of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics participates in an international consortium of 9 partners, on September 4, 2018. a seminar on networking with industry was held. This time, the topic of the seminar was the elimination of pollution caused by the processing of raw materials. The seminar was organized by the University of Banja Luka and LIR Evolution as a project participant and in close cooperation with the City Development Agency (CIDEA) Banja Luka, which is a significant partner of the University of Banja Luka in preparing project applications and connecting with industry.

The presence of two representatives of SES Nordic Company from Denmark was especially interesting. This company produces biological agents for the decomposition and elimination of pollution with lubricants and petroleum products. The day before the seminar, the technology was demonstrated in the field on a stationary water surface. Considering that an experiment is currently underway in the project for the development of domestic lubricants (the company „Tehnosint“) improved with nanoparticle additives, the topic of eliminating possible contamination with lubricants was very important. Hironori Sugiyama, a young carbon materials expert from Shinshu University in Nagano, Japan, who is on his internship at the Chemistry Study Program within the Memorandum of Understanding between the Shinshu University and the University of Banja Luka, is also participating in the experiment. This exchange was made through the Global Leader Program for Fiber Renaissance.

The seminar was also attended by a distinguished international expert, Prof. Dr. Marcel Van de Voorde from Belgium, the author of top publications in the field of nanoscience, who gave his vision on the development of self-lubricating advanced materials as an alternative to lubricants in the future.