Rođen 1949. godine u Kragujevcu, Srbija
Zaposlen od 1997. godine
Titula: doktor geografskih nauka
Doktorat: Hidrološko-geomorfološke karakteristike sliva Velike Usore, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 1999.
Zvanje: redovni profesor, od 2012. godine
Uža naučna oblast: Fizička geografija; Zaštita životne sredine
Katedra: Fizička geografija i geologija; Zaštita životne sredine

Predmeti: Geografske osnove zaštite životne sredine, Osnovi geoekologije, Primijenjena hidrologija, Urbana i ruralna ekologija
E-mail: hydrologyc@gmail.com

Nastavni materijali

Biografija
Bibliografija