У организацији Природно-математичког факултета 21.10.2021. године одржан је семинар у оквиру пројекта RIS RESTORE: Примарне и секундарне сировине у савременом инжењерству материјала.

Семинару су присуствовали стручњаци из цијеле земље, представници индустрије, високообразовних институција, института, министарстава, као и студенти виших година Природно-математичког факултета. Сви тимови из Босне и Херцеговине на RIS RESTORE пројекту присуствовали су и били презентери на семинару: Универзитет у Бањој Луци (Природно-математички факултет), Универзитет у Тузли (Рударско-геолошко-грађевински факултет), Федерални завод за геологију и компанија Алумина д.о.о. Важно за пројекат и стручну јавност било је и присуство и презентације координаторског тима са Завода за градбеништво Словеније (ЗАГ).

Семинар је одржан у амфитеатру Природно-математичког факултета, а након семинара је настављено дружење и даља дискусија о презентованим темама. Фокус је био тема пројекта, проблематика црвеног муља, али учесници су имали прилику да стекну нова знања и информације из мултидисциплинарних области: искоришћавање других природних и секундарних сировина у савременом инжењерству материјала. Скуп је затворен излагањем о добрим праксама у заштити животне околине и новим нанотехнологијама у Јапану, младих излагача који су се недавно вратили са усавршавања из те земље.

Повезнице:
http://ris-restore.zag.si/

The red mud united the academic and industrial community from the region

Faculty of Natural Sciences and Mathematics hosted a live seminar within the project RIS RESTORE. Seminar was titled „Primary and secondary raw materials in modern materials engineering“ and was held on October 21, 2021, 

Seminar was attended by experts from all over the country, representatives of industry, higher education institutions, institutes, ministries, as well as by senior students of the Faculty of Science. All teams from Bosnia and Herzegovina at the RIS RESTORE project attended and were also presenters at the seminar: University of Banja Luka (Faculty of Science), University of Tuzla (Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering), Federal Institute of Geology and Alumina d.o.o. The presence and presentation of the coordinating team from the Civil Engineering Institute of Slovenia (ZAG) was also important for the project and the professional public.

The seminar was held in the amphitheatre of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, and after the seminar, socializing and further discussion on the presented topics continued. Focus was the topic of the project, the issue of red mud, but the participants had the opportunity to gain new knowledge and information from multidisciplinary areas: the use of other natural and secondary raw materials in modern materials engineering. Meeting was closed with a presentation on good practices in environmental protection and new nanotechnologies in Japan, by young experts who have recently returned from the research engagement in that country.

Links:

http://ris-restore.zag.si/