Катедра: за биохемију и молекуларну биологију
Ужa нaучнa oблaст: Биохемија и молекуларна биологија

Предмети: Биохемија 1, Биохемија 2, Клиничка биохемија.

Кaбинeт: хемијска кућица
Teлeфoн: +387 51 319 142
E-mail: biljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org
Кoнсултaциje: 
Биографија
Библиографија
Biography