ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Биљана Лубарда, ванредни професор,

руководилац Студијског програма биологија

Канцеларија 22

Телефон: +38751314615

e-mail: biljana.lubarda@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0001-6404-7658

ENGLISH

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2013. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2006. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2001. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

 

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2019. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2014 – 2019., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2007. – 2014., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2001. – 2007., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

 

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Екологија биљака са фитогeографијом I
 • Екологија биљака са фитогeографијом II
 • Заштита животне средине
 • Биогeографија и заштита диверзитета I
 • Биогeографија и заштита диверзитета II
 • Идиоекологија биљака
 • Биодиверзитет и заштита
 • Заштићена подручја
 • Обнова и унапређивање екосистема

Мастер студије:

 • Општи аспекти биодиверзитета и начини очувања
 • In situ очување генетичких ресурса
 • Настава у природи

 

УЏБЕНИЦИ:

Јањић, Т., Максимовић, Т., Лубарда, Б. (2015): Атлас плодова. Помоћни универзитетски уџбеник. Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука. ISBN: 978-99955-21-41-7.

Лубарда, Б., Максимовић, Т., Шкондрић, С. (2018): БИОЛОГИЈА за 2. разред гимназије општег и природно-математичког смјера. ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства” а.д. Источно Сарајево. ISBN: 978-99955-1-331-3.

Лубарда, Б., Голуб, Д., Декић, Р., Јањић, Н., Лолић, С., Дмитровић, Д., Максимовић, Т., Манојловић, М., Параш, С., Шкондрић, С., Шукало, Г., Цвијић, С., Шибаревић, М., Пљеваљчић, Т., Радусин Сопић, Б. (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука. ISBN: 978-99955-21-79-0.

 

НАУЧНЕ КЊИГЕ:

Лубарда, Б. (2018): Балкански ендеми у флори Босне и Херцеговине. Научна књига. Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет.

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Ендемичне биљке, макрофитска флора, урбана флора, идиоекологија биљака

 

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2020-2022: ERASMUS+ пројекат „Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (ECOBIAS)
 • Open Regional Funds for South-East Europe – Biodiversity (ORF-BD) Sub-project: Regional Network for Biodiversity Information Management and Reporting (BIMR)Activity 1: Endemic list of selected terrestrial plant and animal taxa of the South-East Europe (SEE)
 • Ramsar SGF Project No. SGF/05/BA/01: Реституција и рехабилитација мочварног подручја Бардача, Босна и Херцеговин

 

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

Lubarda, B., Stupar, V., Milanović, Đ, Stevanović, V. (2014): Chorological characterization and distribution of the Balkan endemic vascular flora in Bosnia and Herzegovina. Botanica Serbica. Vol. 38 (1), 167-184

Stevanović, V., Vladimirov, V., Niketić, M., Vukojičić, S., Jakovljević, K., Lubarda, B., Tomović, G. (2014): Plant species and subspecies discovered by Dr. Josif Pančić 1 – distribution and floristic importance. Botanica Serbica. 38 (2), 251-268

Lubarda, B., Topalić-Trivunović, Lj.: Alien flora of the city of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina). Nat. Croat., Vol. 29, No. 2, 2020, Zagreb.

Maksimović, T., Janjić, N., Lubarda, B. (2020): Effect of different concentrations of mannitol on germination of pea seeds (Pisum sativum L.). Agriculture&Forestry, 66 (3): 65-72. DOI: 10.17707/AgricultForest.66.3.06

Maksimović, T., Janjić, N., Lubarda, B. (2020): Impact of the varying intensity light on some morpho-anatomical characteristics and physiological parameters in young plants of Pisum sativum L. ZEMLJIŠTE I BILJKA, 69 (1): 46-55. DOI: 10.5937/ZemBilj2001046M.

Maksimović, T., Janjić, N., Lubarda, B. (2021): Effect of Drought-induced Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Zea mays L. Indian Journal of Agrucultural Research. 1-5. DOI: 10.18805/IJARe.A-602.

 

ОСТАЛО:

 • Аутор и коаутор 17 радова објављених у научним часописима и преко 30 радова на научним скуповима и конференцијама.
 • Руководилац Студијског програма биологија; Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014 године до данас
 • Шеф катедре за екологију Универзитета у Бањој Луци од 2014. године до данас
 • Менторства: ментор једног мастер рада, чланство у комисији четири завршна рада другог циклуса и 18 менторства на првом циклусу студија..
 • Члан научног одбора –IV Симпозијума биолога и еколога Републике Српске са међународним учешћем (СБЕРС 2020), Бања Лука
 • Члaн стручнoг тимa зa рeфoрму прeдшкoлскoг, oснoвнoг и срeдњeг вaспитaњa и oбрaзoвaњa; Стручни тим зa oснoвнo вaспитaњe и oбрaзoвaњe и срeдњe oбрaзoвaњe и вaспитaњe зa нaстaвни прeдмeт: Биoлoгиja. Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe, oд 2020. гoдинe
 • Члан Друшта за биолога Србије.
 • Члан Друштва за заштиту природног наслијеђа – ARBOR MAGNA, Бањалука