Катедра: за физичку хемију
Ужa нaучнa oблaст: Физичка хемија

Предмети: Физичка хемија 2, Физичка хемија 3, Инструменталне методе, Фотохемија

Кaбинeт: хемијска кућица
Teлeфoн: +387 51 319 142
E-mail: dijana.jelic@pmf.unibl.org
Кoнсултaциje: 
Биографија
Библиографија
Biography