Катедра: Зоологија, еволуција и генетика

Ужа научна област: Зоологија

Предмети: Општа зоологија I, Општа зоологија II, Зоологија хордата I, Зоологија хордата II, Зоолошки практикум, Биологија популација, Паразитологија

Кабинет: 28 Телефон: +387 51 319 142, лок. 106
Е-пошта: goran.sukalo@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 14.00-16.00 и петак 12.00-14.00
Биографија
Библиографија
Biography