Катедра: за нанопроцесе
Ужa нaучнa oблaст: Нанопроцеси

Предмети: Квантна хемија, Нанохемија

Кaбинeт: хемијска кућица
Teлeфoн: +387 51 319 142
E-mail: suzana.gotovac.atlagic@pmf.unibl.org
Кoнсултaциje:  Уторак и четвртак од 14-16 сати
Биографија
Библиографија
Biography