ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Тања Максимовић, ванредни професор

канцеларија: 44

телефон:+38751319142

е-mail: tanja.maksimovic@pmf.unibl.org

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0879-0647


ENGLISH

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2014. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2007. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2001. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • – Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • – Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2008 – 2015. Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2001 – 2007. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Физиологија биљака
 • Физиологија и екофизиологија биљака I
 • Физиологија и екофизиологија биљака II

Мастер студије:

 • Биохемија биљака
 • Методологија научно истраживачког рада
 • Историја ботанике
 • Експерименти у настави биологије

УЏБЕНИЦИ:

 • Јањић, Т., Максимовић, Т., Лубарда, Б. (2015): Атлас плодова. Помоћни универзитетски уџбеник. Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука. ISBN: 978-99955-21-41-7.
 • Максимовић, Т., Станковић, Ж. (2019): Физиологија биљака. Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука. ISBN: 978-99955-21-83-7.
 • Лубарда, Б., Максимовић, Т., Шкондрић, С. (2018): БИОЛОГИЈА за 2. разред гимназије општег и природно-математичког смјера. ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства” а.д. Источно Сарајево. ISBN: 978-99955-1-331-3.
 • Лубарда, Б., Голуб, Д., Декић, Р., Јањић, Н., Лолић, С., Дмитровић, Д., Максимовић, Т., Манојловић, М., Параш, С., Шкондрић, С., Шукало, Г., Цвијић, С., Шибаревић, М., Пљеваљчић, Т., Радусин Сопић, Б. (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука. ISBN: 978-99955-21-79-0.
 • Максимовић, Т., Станковић, Ж. (2020): Практикум из физиологије биљака, дргуго допуњено изданје. Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет. ISBN:978-99955-21-88-2.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

Досадашња истраживања усмјерена су на различите физиолошке процесе у биљкама, област минералне исхране са посебним акцентом на тешке метале и фиторемедијацију.  У оквиру докторске тезе бави се антиоксидативним метаболизмом водених макрофита, тешким металима и физиологијом стреса.

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • Шта једемо на градским пијацама? Нитрати у поврћу: тоскичност, садржај, унос и дозвољене концентрације.‟ Министарство науке и технологије, 2019 године. (Уговор број; 19/6-020/961-135/18).
 • Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана. Ерасмус +. Број пројекта:1259043. Трајање: 1.2.2010-31.3.2023.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Maksimović, T., Janjić, N., Lubarda, B. (2021): Effect of Drought-induced Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Zea mays Indian Journal of Agrucultural Research. 1-5. DOI: 10.18805/IJARe.A-602.
 • Maksimović, T., Hasanagić, D., Kukavica, B. (2020): Antioxidative Response of Water Macrophytes to Changes in the Living Environment During Vegetation Season: An Experimental Study. In: Shukla, V., Kumar, N. (eds:). Environmental Concers and Sustainable Development. Springer, Singapore.DOI: 10.1007/978-981-13-58889-0_6
 • Maksimović, T., Lolić, S., Kukavica, B. (2020): Seasonal changes in the content photosinthetic pigments of dominant macrophytes in the Bardača fishpond area. Ekológia (Bratislava), 39 (3): 201-213. DOI:10.2478/EKO-2020-0015
 • Maksimović, T., Janjić, N., Lubarda, B. (2020): Effect of different concentrations of mannitol on germination of pea seeds (Pisum sativum). Agriculture&Forestry, 66 (3): 65-72. DOI: 10.17707/AgricultForest.66.3.06
 • Maksimović, T., Janjić, N., Lubarda, B. (2020): Impact of the varying intensity light on some morpho-anatomical characteristics and physiological parameters in young plants of Pisum sativum ZEMLJIŠTE I BILJKA, 69 (1): 46-55. DOI: 10.5937/ZemBilj2001046M.
 • Maksimović, T., Rončević, S., Kukavica, B. (2019): Utricularia vulgaris and Salvinia natans (L.) All. heavy metal (Fe, Mn, Cu, Zn and Pb) bioaccumulation specificity in the area of Bardača fishpond. Ekológia (Bratislava), 38 (3): 300-313. DOI:https://doi.org/10.2478/eko-2019-0016
 • Maksimović, T., Rončević, S., Kukavica, B. (2019): Seasonal dynamics of heavy metal biaccumulation (Fe, Mn, Cu, Zn and Pb) in Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. in Bardača fishpond. Kragujevac Jоurnal of Science, 41: 169-180. DOI: 10.5937/KgJSci1941169M
 • Janjić, N., Maksimović, T. (2018): Am Impact of air pollution on characteristics of stoma and photosynthetic apparatus of Tilia cordata and Tilia platyphyllos Scop. on Banja Luka area.Bulletin of the Faculty of Forestry, University of Banja Luka, 28: 59-70. DOI: 10.7251/GSF1828059J
 • Janjić, , Hasanagić, D., Maksimović, T. (2017): Stomatal apparatus response of Tilia cordata (Mill.) and Betula pendula (Roth.) to air quality conditions in Banjaluka (Bosnia and Herzegovina). Biologia Serbica, 39 (2):9-16. DOI 10.5281/zenodo.827182
 • Maksimović, T., Rončević, S., Kukavica, B. (2016): Seasonal changes of Cu and Zn at Phragmites communis, Salvinia natans L. and Utricularia vulgaris L. at area of fishpond Bardača. Contemporary Meterials. Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska. Banja Luka. Pp:579-589.

 ОСТАЛО:

 • Аутор и коаутор 14 радова објављених у научним часописима од којих су два у часопису на SCI листи, преко 30 радова на научним скуповима и конференцијама.
 • Менторства: чланство у комисији четири завршна рада другог циклуса и 23 менторства на првом циклусу студија. Руководилац једног националног пројекта и члан пројектног тима у оквиру Еразмус+ .
 • Члан организационог одбора –IV Симпозијума биолога и еколога Републике Српске са међународним учешћем (СБЕРС 2020), Бања Лука, 12-14 новембар 2020.
 • Члан Друшта за физиологију биљака Србије (ДФБС).