Катедра: Зоологија, еволуција и генетика

Ужа научна област: Органска еволуција

Предмет: Органска еволуцијa, Еволуциона и системска екологија

Е-пошта: vesna.milankov@pmf.unibl.org

Биографија
Библиографија
Biography