English version – curriculum

ПРВА ГОДИНА
Предмет Статус IX семестар ECTS X семестар ECTS
Научно-истраживачки рад у хемији О 2+1 4    
Обрада резултата мјерења О 2+1 4    
Изборни предмет 1 И   6    
Изборни предмет 2 И   6    
Изборни предмет 3 И   5    
Изборни предмет 4 И   5    
Самостални истраживачки рад- Семинарски рад О     0+5 10
Самостални истраживачки рад-

 

 

 

 

Мастер рад

О     0+20 20

 

Катедра Листа изборних предмета Седмично оптерећење ECTS
Катедра за аналитичку хемију Анализа узорака из животне средине 3+2 6
Хемијски загађивачи хране и воде 2+2 5
Хемијска анализа хране 2+2 5
Хроматографске методе 2+3 5
Узорковање и припрема узорака за хемијску анализу 2+3 6
Катедра за органску хемију Органска геохемија 3+2 6
Синтеза и карактеризација полимера 3+2 5
Органске синтезе 3+2 6
Примјењена органска хемија 2+2 5
Савремене структурне методе 2+2 5
Рачунарска хемија 3+0 5
Методика наставе органске хемије 2+2 5
Мултимедија у настави хемије 2+2 5
Катедра за физичку хемију Одабрана поглавља физичке хемије 3+2 5
Одабрана поглавља инструменталних метода 3+2 6
Хемијска кинетика и катализа 2+2 5
Колоидна хемија 2+2 5
Фотохемија 2+2 5
Катедра за неорганску хемију Неорганске синтезе 2+2 5
Виши курс неорганске хемије 3+2 6
Хемија чврстог стања 3+2 6
Координациона хемија 3+2 6
Механизми неорганских реакција 3+2 6
Експериментални рад у школи  2+2 5
Катедра за биохемију Експериментална биохемија 2+3 6
Биохемија слободних радикала 2+3 5
Биохемијска токсикологија 2+2 5
Ензимска кинетика 2+2 5
Остале катедре Нанохемија 3+2 5
Савремени материјали 2+2 5
Стандарди и стандардизација 2+2 5
Површински активне материје 2+2 5
Алтернативна горива и мазива 2+2 5