English version – curriculum

PRVA GODINA
Predmet Status IX semestar ECTS X semestar ECTS
Naučno-istraživački rad u hemiji O 2+1 4    
Obrada rezultata mjerenja O 2+1 4    
Izborni predmet 1 I   6    
Izborni predmet 2 I   6    
Izborni predmet 3 I   5    
Izborni predmet 4 I   5    
Samostalni istraživački rad- Seminarski rad O     0+5 10
Samostalni istraživački rad-

 

 

 

 

Master rad

O     0+20 20

 

Katedra Lista izbornih predmeta Sedmično opterećenje ECTS
Katedra za analitičku hemiju Analiza uzoraka iz životne sredine 3+2 6
Hemijski zagađivači hrane i vode 2+2 5
Hemijska analiza hrane 2+2 5
Hromatografske metode 2+3 5
Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu 2+3 6
Katedra za organsku hemiju Organska geohemija 3+2 6
Sinteza i karakterizacija polimera 3+2 5
Organske sinteze 3+2 6
Primjenjena organska hemija 2+2 5
Savremene strukturne metode 2+2 5
Računarska hemija 3+0 5
Metodika nastave organske hemije 2+2 5
Multimedija u nastavi hemije 2+2 5
Katedra za fizičku hemiju Odabrana poglavlja fizičke hemije 3+2 5
Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda 3+2 6
Hemijska kinetika i kataliza 2+2 5
Koloidna hemija 2+2 5
Fotohemija 2+2 5
Katedra za neorgansku hemiju Neorganske sinteze 2+2 5
Viši kurs neorganske hemije 3+2 6
Hemija čvrstog stanja 3+2 6
Koordinaciona hemija 3+2 6
Mehanizmi neorganskih reakcija 3+2 6
Eksperimentalni rad u školi  2+2 5
Katedra za biohemiju Eksperimentalna biohemija 2+3 6
Biohemija slobodnih radikala 2+3 5
Biohemijska toksikologija 2+2 5
Enzimska kinetika 2+2 5
Ostale katedre Nanohemija 3+2 5
Savremeni materijali 2+2 5
Standardi i standardizacija 2+2 5
Površinski aktivne materije 2+2 5
Alternativna goriva i maziva 2+2 5