План и програм

Промотивни видео

Промотивни памфлет

Припрема пријемног
ПРОЈЕКТИ

Национални

Међународни

Индустријски

Народна скупштина Републике Српске на сједници 12.9.1996. године донијела је одлуку о оснивању Природно-математичког факултета у Бањој Луци у оквиру којег је 1997. гoдине формиран, најприје Одсјек за хемију, који је затим према болоњским принципима преименован у Студијски програм Хемија.

На 171. сједници Наставно-научног вијећа одржаној 16.12.2015. године донијета је одлука о усвајању приједлога иновираног Наставног плана студијског програма Хемија првог циклуса студирања на Природно-математичком факултету у Бањој Луци (број одлуке: 19/3-3657/15). Одлуку о поновном лиценцирању одобрених студијских програма на првом циклусу студија на Природно-математичком факултету је потврдио Сенат Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 24.12.2015. године (број одлуке: 02/04-4139-84/15), након чега Министарство просвјете и културе Републике Српске издаје Рјешење о испуњености услова за извођење иновираног студијског програма Хемија са два смјера: Општи смјер и Наставни смјер (број одлуке: 07.050/612-191-3-2/15 од 24.06.2016. године) за извођење иновираног студијског програма од академске 2016/2017. године. 

 

Иновирани наставни планови Студијског програма Хемија конципирани су тако да омогуће студентима стицање како фундаменталних и дисциплинарних знања у складу са прихваћеним нормама на европском нивоу, тако и основе специфичних знања из најактуелнијих области хемије као што су: синтеза и карактеризација нових неорганских и органских једињења са циљаним својствима, повећање енергетске ефикасности, аналитика и, уопштено, хемија животне средине, дизајн савремених неорганских и органских материјала, укључујући полимере и наноматеријале, као и познавање домаћих и европских стандарда у области хемије и сродних дисциплина, која се даље логично продубљују на вишим циклусима студија. У том смислу, свршени студенти хемије могу да одговоре на захтјеве које пред њих поставља увођење нових стандарда на радним мјестима у различитим научним, школским, индустријским и административним установама.

Студијски програм основних академских студија Хемија јединствен је и сложен, креиран у складу са најновијим достигнућима из области хемије, савременом праксом реномираних факултета у Европи и свијету, као и потребама наших просвјетно-педагошких установа, привреде и друштва у цјелини.

Наша мисија је да образујемо оптималан број кадрове ове струке за потребе Републике Српске, али и да им приликом 4 године боравка код нас обезбиједимо осим стручног знања и доста праксе, такође и међународну размјену те дружење са колегама из многих земаља који нам често долазе у госте. Увјерени смо да одгајамо младе хемичаре веома широких видика и способне да самостално размишљају и у будућности буду такође промотери ове науке у нашој Републици.