U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta u toku februara/marta 2022.godine realizovaće se kursevi cjeloživotnog učenja (stručni treninzi) iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda, a u sklopu ERASMUS+ projekta „Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana“ (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs).

Kursevi će biti organizovani u vidu blok nastave u trajanju od mjesec dana u terminima koje polaznici dogovore sa voditeljima kursa. Pohađanje nastave je besplatno, a po završetku polaznici će dobiti odgovarajući sertifikat.

Naziv kursa

Broj ETCS kredita

Akvatična ekotoksikologija

6

Akvatične i semiakvatične makrofite

6

Akvatične makroinvertebrate u monitoringu voda

6

Fikologija

6

Ihtiologija

6

Mikrobiologija kopnenih voda

6

SERCON metoda za konzervacijsku procjenu rijeka

6

Tehnologije zaštite voda

6

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti koordinatoru prof. dr Svjetlani Lolić na svjetlana.lolic@pmf.unibl.org do 10.02.2022. godine.