Кaтeдрa: ГИС и картографија
Ужa нaучнa oблaст: Географски информациони системи
Прeдмeти:  Основе ГИС-а, Анализе у ГИС-у, ВЕБ ГИС, ГИС у просторном планирању, Географски информациони системи, Геопроцесуирање и просторно моделовање, Даљинска детекција и ГИС, ВЕБ ГИС програмирање, Просторно-планске анализе у ГИС-у 
Кaбинeт: 35
Teлeфoн: +387/51/319-142, локал 102
E-mail: luka.sabljic@pmf.unibl.org , lukasabljic97@gmail.com
Кoнсултaциje: пoнeдjeљaк 08.30-09.30, уторак 08.30-09.30

 


Биографија

Библиографија