ERASMUS+ECOBIAS projekat „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatics bioassessment for Western Balkans HEIs“ (Razvoj master kurikuluma i kurseva cjeloživotnog učenja iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana) realizuje se u okviru konzorcijuma  jedanaest visokoškolskih ustanova iz pet zemalja (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Njemačka). Na SP biologija i SP ekologija i zaštita životne sredine, PMF-a, Univerziteta u Banjoj Luci u okviru ovog projekta nabavljena je  vrijedna naučno-istraživačka oprema koja će se koristiti u nastavi te u naučno-istraživačkom radu:

Biološki zaštitni kabinet klase II- omogućava rad u sterilnim uslovima pri čemu štiti materijal sa kojim se manipuliše kao i operatera i okolinu, što je prednost  u odnosu na običnu laminarnu komoru koja štiti samo materijal sa kojim se radi. Korištenje ovog kabineta će značajno unaprijediti praktičnu nastavu iz mikrobiologije, a ovakav tip opreme se može koristiti i u radu sa ćelijskim kulturama, genetičkim istraživanjima, hematologiji itd.

 

Invertni fazno-kontrastni istraživački mirkoskop omogućava posmatranje malih razlika u lomu svjetlosti što se primjenjuje za posmatranje procesa u živim ćelijama. Korištenje ovakvog mikroskopa će omogućiti kvalitetniji rad u nastavi algologije, mikrobiologije i citologije.

  

Višeparametarski fotometar za laboratorijske analize i terenska istraživanja- omogućava preko stotinu različitih kvalitativnih i kvantitativnih analiza uzoraka vode.

 

Termoblok- omogućava brzu digestiju, zagrijavanje kao i inkubaciju različitih uzoraka.

Tehnička vaga preciznošću mjerenja do dvije decimale

Termostat- uređaj za inkubaciju mikrobioloških kultura

Aparat za terensko određivanje fizičko-hemijskih osobina vode (posjeduje sonde za određivanje elektroprovodljivosti, koncentracije i saturacije kiseonika te pH vrijednosti).

Fitoplanktonska mreža- za uzorkovanje fitoplanktona iz različitih vodenih tijela.

Ekmanov bager-uređaj sa uzorkovanje makrozoobentosa iz različitih vodenih tijela

Sekijev disk- uređaj sa određivanje providnosti vode.

Sistem za membransku filtraciju- koristi se za određivanje ukupnog broja bakterija u vodi, određivanje koncentracije hlorofila a, kao i za brojne druge analize u mikrobiološkoj laboratoriji.

Osim navedenog nabavljen je i uređaj za uzorkovanje vodenih makrofita, ribolovačka oprema te brojne hemikalije i laboratorijsko posuđe.

Navedena oprema će značajno unaprijediti naučno-istraživački rad osoblja i studenata našeg fakulteta kao i praktičnu nastavu na osnovnim i master studijama.