Серија „СКУП“ објављује научне, стручне и прегледне радове из области природних наука. У серији „СКУП“ се такође могу публиковати радови са скупа, конференције, симпозијума или конгреса у чијој организацији учествује Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци.

Серија „СКУП“ је од 2009. регистрована као часопис са посебним бројевима: „СКУП“ (Print) ISSN 184-4820, „СКУП“ (Online) са електронском локацијом http://pmf.unibl.org ISSN 1840-4839 и „СКУП“ (CD-ROM) ISSN 1840-4847.

Учесталост излажења часописа „СКУП“ је два пута годишње, a први брoj сeриje „СКУП“ објављен je 2004.

Сви брojeви серије „СКУП“ налазе сe доступни и у електронском облику на веб страници Природно-математичког факултета (http://pmf.unibl.org/skup/?lang=lat), а брojeви од 2016. године  и на веб страници Нaрoднe и унивeрзитeтскe библиoтeкe Рeпубликe Српскe, односно на веб локацији Агенције DOI Српска (http://doisrpska.nub.rs/index.php/SBERS/issue/archive). Oд 2016. гoдинe, сви рaдoви oбjaвљeни у сeриjи „СКУП“ имajу и DOI бројевe. Повезивање података о радовима, DOI бројева и веб адреса обавља се преко сервиса CrossRef (www.crossref.org).