У оквиру Erasmus+ пројекта ,,Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (ECOBIAS) на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци одржан је округли сто на тему „Мониторинг вода у Републици Српској“. Поред професора са Природно-математичког факултета, округлом столу су присуствовали представници Јавне установе „Воде Српске“, Института за јавно здравство Републике Српске, Института за генетичке ресурсе Републике Српске и представници невладиних организација. Заинтересованост да слушају излагања и дискусију су показали и студенти Студијског програма биологија и Студијског програма екологија и заштита животне средине. Након уводног обраћања, координатор пројекта, проф. др Свјетлана Лолић је упознала присутне са циљевима пројекта, опремањем лабораторија ПМФ-а, као и са курсевима цјеложивотног учења који ће бити реализовани током текуће школске године у оквиру ECOBIAS пројекта. Затим су услиједила излагања представника јавног сектора, који су присутне упознали са актуелном ситуацијом везаном за управљање водама у Републици Српској, о значају мониторинга, активностима које се проводе везано за мониторинг порвшинских и отпадних вода, као и о планираним активностима за наредни период. У активној дискусији су истакнути и одређени недостаци и реални проблеми са којима се сектор вода сусреће, од недостатка појединих подзаконских аката, до изразито великих финансијских потреба. Истакнути су и позитивни примјери из праксе, као и значај активног дјеловања локалних заједница. Учесници су упознати и са досадашњим и тренутним активностима које се проводе на Природно-математичком факултету везано за мониторинг површинских вода.

FIRST ECOBIAS ROUND TABLE

Within the Erasmus + project “ Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs “ (ECOBIAS), a round table on „Water Monitoring in Republika Srpska“ was held at the Faculty of Science, University of Banja Luka. In addition to professors from the Faculty of Science, the round table was attended by representatives of the Public Institution „Vode Srpske“, the Institute of Public Health of the Republic of Srpska, the Institute for Genetic Resources of the Republic of Srpska and representatives of non-governmental organizations. Students of the Biology and the Ecology and еnvironmental protection listened lectures and took part in discussions. After the introductory speech, the project coordinator, prof. Dr. Svjetlana Lolić acquainted the attendees with the goals of the project, equipping the laboratories of the Faculty of Natural Sciences, as well as with lifelong learning courses that will be implemented during the current academic year within the ECOBIAS project. This was followed by lectures given by representatives of the public sector, who informed the audience about the current situation related to water management in Republika Srpska, the importance of monitoring, activities carried out related to surface and wastewater monitoring, as well as planned activities for the coming period. The active discussion also highlighted certain shortcomings and real problems that the water sector faces, from the lack of certain bylaws to extremely large financial needs. Positive examples from practice were also pointed out, as well as the importance of active action of local communities. Participants were introduced to the past and current activities carried out at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics related to surface water monitoring.