Dvojezični članak SRPSKI / ENGLESKI (niže)
Bilingual article SERBIAN / ENGLISH (bellow)

Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

У периоду од 10. до 11. фебруара 2020. године у згради Ректората Универзитета у Новом Саду, Србија одржан је први састанак Еразмус+ пројекта из области изградње капацитета у високом образовању (E+ KA2 CBHE) под називом „Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (акроним: ECOBIAS).

Пројектом координира Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, а конзорцијум пројекта чини укупно 11 универзитета из пет земаља. У овом позиву су универзитети из Србије први пут аплицирали као програмски универзитети (Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Нишу), са универзитетима из Хрватске (Свеучилиште у Загребу) и Њемачке (Universitaet Duisburg-Essen), а са партнерским универзитетима из Босне и Херцеговине и Црне Горе. Поред Универзитета у Бањој Луци партнерски универзитети су Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Источном Сарајеву, Свеучилиште у Мостару, Универзитет у Тузли,  Интернационални универзитет у Травнику и Универзитет Доња Горица.

Координатор пројекта је проф. др Снежана Радуловић, администратор проф. др Душанка Цвијановић. Циљ пројекта је акредитација 27 мастер и курсева цјеложивотног учења из области еколошког мониторинга површинских вода, опремање седам лабораторија на Универзитетима у Босни и Херцеговини и Црној Гори и успостављање регионалне ECOBIAS академске мреже. 

Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци на састанку су представљале проф. др Свјетлана Лолић, координатор и др Маја Манојловић, администратор пројекта. У оквиру пројектних активности на Природно-математичком факултету ће се успоставити курс цјеложивотног учења (LLL courses) из области еколошког мониторинга површинских вода.

 


Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs/ECOBIAS

The first meeting of the Erazmus + project in the field of capacity building in higher education (E + KA2 CBHE) was held in the building of the Rectorate of the University of Novi Sad, Serbia, from 10 to 11 February 2020, entitled “Development of a Master Curriculum in Ecological Monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs ”(acronym: ECOBIAS).

The project is coordinated by the University of Novi Sad – Faculty of Science and a consortium of 11 universities from five countries. In this call, universities from Serbia applied for the first time as program universities (University of Novi Sad and University of Niš), with universities from Croatia (University of Zagreb) and Germany (Universitaet Duisburg-Essen), and with partner universities from Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Beside University of Banja Luka partner universities are University of Sarajevo, University of East Sarajevo, University of Mostar, University of Tuzla, International University of Travnik, and University of Donja Gorica.

The project coordinator is prof. Snežana Radulović, Administrator is prof. Dušanka Cvijanović. The aim of the project is to accredit 27 masters and lifelong learning courses in the field of ecological monitoring of surface waters, equipping seven laboratories at the Universities of Bosnia and Herzegovina and Montenegro and establishing a regional ECOBIAS academic network.

Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka were represented at the meeting by prof. dr Svjetlana Lolić, coordinator and dr Maja Manojlović, project administrator. As part of the project activities, a LLL courses in the field of ecological monitoring of surface waters will be established at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics.