Друга „RM@schools“ љетња школа у Босни и Херцеговини је одржана у Коњицу 16. и 17. јула, захваљујући ESEE education initiatives пројекту (грант 10009) који је подржан од стране фонда EIT raw materials“. Организатор је био Студијски програм хемија, Природно-математичког факултета, Универзитета у Бањој Луци. Као мјесто одржавања љетње школе, изабран је Коњиц, јер се у његовој близини, у засеоку Парсовићи налази лежиште минерала пирофилита са процјеном депозита од 38 милиона тона.

Ову љетну школу потпомогла је и компанија AD Harbi која спроводи истраживање примјене пирофилита првенствено у пољопривреди, али и  у фармацеутској и козметичкој индустрији, грађевинарству, индустрији вода… Компанија је дозволила приступ лежишту пирофилита.

Програм је укључивао интерактивни час хемије одржан у семинарској сали хотела „City Garden“ у Коњицу.  Ученици су на предавању сазнали много о рудним богатствима наше државе, те им је презентована карта Босне и Херцеговине која показује многа налазишта у држави, као што су: гвожђе, боксит, олово, цинк, со, бентонит, каолинит, креч, угаљ… Одржана је и кратка презентација пирофилита, од стране представника компаније AD Harbi“, чиме су ученицима представљени различити облици и препарати од пирофилита, те су упознати са његовим основним карактеристикама и могућом примјеном.

Затим је услиједио теренски дио програма: одлазак на лежиште пирофилита, гдје су ученици  имали прилику погледати и вршити хемијске експерименте, проучити структуру пирофилита теренским микроскопима и видјети истраживачки центар за примјену пирофилита у пољопривреди. У овом дијелу програма, нарочито су била живописна објашњења гостујућег експерта геолога, доц. др Тонија Николића са Федералног завода за геологију.

Циљна група су били ученици осмих и деветих разреда основних школа, а у циљу промоције мира и разумијевања, љетњој школи су присуствовали ученици сва три народа Босне и Херцеговине. Укупно, љетњој школи је присуствовало 16 ученика основних школа „Бранко Ћопић“ из Доњег Дубовика, „Младен Стојановић“ из Љубије и „Прва основна школа“ из Коњица. Уз ученике, љетњој школи су присуствовали и наставници Ања Костадиновић, Една Делалић и Омер Козић.

Циљ програма „RM@schools“ је да се ученицима у што ранијој доби, привуче пажња ка сировинама у Европи и према наукама о материјалима уопште: хемија, геологија, рударско инжењерство, екологија, технологија… Овај програм, који се већ више година промовише у Европи, помаже да се његују будући стручњаци у тим областима. У нашој земљи, они ће да раде на економском расту Босне и Херцеговине кроз експлоатацију природних ресурса, али уз истовремено очување животне средине своје земље.

The second „RM@schools“ summer school in Bosnia and Herzegovina was held in Konjic on 16 and 17 of July, thanks to the „ESEE Education Initiative“ project (grant 10009) supported by „EIT raw materials“ fund. Organizer was Chemistry Department, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka. The place where summer school took place was Konjic since there is a pyrophyllite deposit  estimated to 38 million tones near Konjic, in the hamlet Parsovići.

This summer school was supported by the “AD Harbi” company which is undertaking research on pyrophyllite application, mostly in agriculture, but also in the pharmaceutical industry, cosmetics, civil engineering, water industry… The company granted access to the pyrophyllite deposit.

The program included the interactive chemistry class, held in the seminar room of the “City Garden” hotel in Konjic. Pupils have learned a lot about the raw materials in Bosnia and Herzegovina through the deposits map showing locations of: iron, bauxite, lead, zinc, salt, bentonite, kaolinite, lime, coal and other deposits. “AD Harbi” company held a short presentation about pyrophyllite showing to the pupils different shapes and products from this mineral, and introducing its main characteristics and potential applications.

Later on, the fieldwork of the program was realized through: visit to the pyrophyllite deposit where the pupils could both observe the deposit and perform few chemical experiments, observe the pyrophyllite structure with field microscopes and visit the research center for agricultural applications of pyrophyllite. In this part of the program, especially vivid were the explanations of the guest expert geologist prof. dr Toni Nikolić, from the Federal Institute for Geology. 

The target group of the program were pupils from the 8th and 9th grade of elementary school and, to promote peace and understanding through the science, the care was taken that the pupils were of all three constitutive nationalities from Bosnia and Herzegovina. In total, the summer school was attended by 16 pupils from three schools: “Branko Ćopić” Donji Dubovik, “Mladen Stojanović” Ljubija and “Prva osnovna škola” from Konjic. Also, teachers Anja Kostadinović, Edna Delalić and Omer Kozić were present.

The goal of the „RM@schools“ program is to draw the attention of the pupils at the early age to European raw materials and material sciences in general: chemistry, geology, mining, ecology, technology… This program which is promoted in Europe for the last few years is nourishing future experts in these areas. In Bosnia and Herzegovina, they will work on the economic growth of the country through the exploitation of natural resources, but at the same time by taking care of environmental protection.