Nanokompoziti na bazi pirofilita: kinetički aspekti otpuštanja bioaktivnih molekula

 
 

NACIONALNI PROJEKAT

 
 

Sažetak projekta:
Nanokompozitni materijali se mogu definisati kao multifazni materijali, kod kojih je barem jedna dimenzija manja od 100 nm. Novija istraživanja na bazi nanokompozita idu u smjeru sintetisanja hibridnih materijala  kod kojih se organski polimerni matriks zamjenjuje sa neorganskim matriksom slojevite strukture. Sintetisanjem ovakvih hibridnih materijala pospješuje se povezivanje bioaktivnih molekula/lijekova i neorganskih matriksa putem dva mehanizma: adsorpcija na površini i interkalacija biomolekula/lijekova unutar slojevite strukture neorganskog matriksa. Dokazano je da bolja adsorpcija bioaktivnih molekula/lijekova doprinosi poboljšanoj aktivnosti, boljoj rastvorljivosti i stabilnosti bioaktivnih molekula/lijekova. Jedan od pogodnih matriksa koji imaju izrazito slojevitu strukturu su minerali vulkanskog porijekla, odnosno, gline koje u formulacijama imaju ulogu i ekcipijenasa i aktivnih materija.  Inkorporiranjem bioaktivnih molekula/lijekova unutar slojeva neorganskog matriksa može se uticati na brzinu i na vrijeme otpuštanja bioaktivnih molekula/lijekova iz neorganskog matriksa, što može poslužiti kao odlična osnova za unapređenje sistema za isporuku farmakološki aktivnih supstanci. Prednost primjene ovih neorganskih matriksa je i u tome, što se njihovom primjenom utiče i na viskoznost, odnosno, dolazi do povećavanja viskoznosti čime se usporava difuzija bioaktivnih molekuka/lijekova i povećava se dužina difuzionog puta. Neorganski matriksi slojevite strukture su veoma dostupni materijali, podložni jonskim izmjenama i nadasve biokompatibilni materijali. U ovoj studiji kao neorganski matriks koristiće se pirofilit Al2Si4O10(OH)2.   Ideja studije je da se sintetiše hibridni materijal sa odgovarajućim fizičkohemijskim karakteristikama u kome će pirofilit biti iskorišten kao neorganski matriks,  sa dispergovanim bioktivnim molekulima unutar slojeva. Cilj je da se dobije uvid u kinetiku i mehanizam otpuštanja bioaktivnih susptanci/lijekova iz strukture pirofilita. Mehanizam će se odrediti na osnovu kinetičkih parametera, koji će ujedno dati i informacije vezano za stabilnost i rastvorljivost biomolekula/lijekova dispergovanih unutar pirofilitne strukture. Reološke i antimikrobne karakteristike će takođe biti predmet istraživanja. Pored naučnog doprinosa, projekat ima za cilj da podstakne saradnju naučno-istraživačke zajednice sa privredom i da predstavi i razradi ideje o potencijalnim mogućnostima primjene pirofilita kao potencijalnog  nosača za bioaktivne molekule/lijekove i za primjenu kod čovjeka.

 

 

 

PROJEKTNI TIM

 


p
rof. dr Dijana Jelić
Univerzitet u Banjoj Luci
Prirodno-matematički fakultet

 

 

 

 

koordinator

 

doc. dr Aleksandra Šmitran
Univerzitet u Banjoj Luci
Medicinski fakultet

ekspert iz oblasti mikrobiologije

 

doc. dr Mirjana Đermanović
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske

ekspert iz oblasti bromatologije

 

prof. dr Željka Marjanović – Balaban
Univerzitet u Banjoj Luci
Šumarski fakultet

ekspert iz oblasti organske hemije

 

doc. dr Dragana Blagojević
Univerzitet u Banjoj Luci
Prirodno-matematički fakultet

ekspert iz oblasti analitičke hemije

 

mr. ph Ljubica Bojanić
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske

mladi istraživač

 

Dragana Gajić, ma
Univerzitet u Banjoj Luci
Prirodno-matematički fakultet

mladi istraživač

 

Savka Vračević, ma
Univerzitet u Banjoj Luci
Prirodno-matematički fakultet

mladi istraživač

 

Vesna Antunović, ma
Univerzitet u Banjoj Luci
Medicinski fakultet

mladi istraživač

 

dipl. hem. Mladena Malinović
Univerzitet u Banjoj Luci
Prirodno-matematički fakultet

mladi istraživač

 

dipl. ing Olga Bulović
Univerzitet u Banjoj Luci
Prirodno-matematički fakultet

tehničko osoblje

 

 

Linkovi:

Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske:  http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/

Industrijski partner: https://adharbi.ba/

 
Skip to content