О ПОСТУПЦИМА РЕПРОДУКТИВНОГ КЛОНИРАЊА – ТЕОРИЈА, МЕТОДЕ И ИСТОРИЈА
Љубомир Берберовић

IN VITRO КУЛТУРА АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА У ВЕГЕТАТИВНОМ РАЗМНОЖАВАЊУ МУНИКЕ (Pinus heldreichii) И МОЛИКЕ (Pinus peuce)
Љубинка Ћулафић, Снежана Будимир, Драгана Стојичић***

ЛИВАДСКА И ПАШЊАЧКА ВЕГЕТАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА – ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СИНТАКСОНОМСКИ СТАТУС
Момчило Којић, Слободанка Стојановић

ИХТИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, ЗНАЧАЈНА КОМПОНЕНТА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ ПРИСТУПА ЗАШТИТИ ВОДА И ЊИХОВОМ РАЦИОНАЛНОМ КОРИШЋЕЊУ
Драга Јанковић, Миленко Радевић**

БИОЛОШКА ОЦЕНА СТАЊА ПОЈЕДИНИХ ТИПОВА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
Вера Тутунџић-Митровић, Милета Перишић**

МЕХАНИЗМИ ФИЗИОЛОШКИХ АДАПТАЦИЈА
Александар Иванц,  Едхем Хасковић,  Радослав Декић, Мирко Сарић

БИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ ГЉИВА И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
Милан Матавуљ, Маја Караман

ВЕЛИЧИНА ТАКСОНА И ТАКСОЕКОНА МЈЕРЕНА БРОЈЕМ ВРСТА И ПОДВРСТА ПО ПОДРУЧЈИМА ЛИМНОФАУНЕ ЕВРОПЕ: I ТАКСОЕКОНИ ИСТОГ НИВОА ТАКСОНА
Невенка Павловић, Боро П. Павловић

ПРЕГЛЕД ЕНДЕМИЧНИХ И СУБЕНДЕМИЧНИХ БРАНХИОПОДА (BRANCHIOPODA, CRUSTACEA) НА ТЕРЕИТОРИЈИ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ И ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА
Бригита Петров, Драгана Миличић, Иван Петров

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ САВРЕМЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА ОРНИТОФАУНЕ СРЕДЊЕБОСАНСКЕ ПЛАНИНЕ ОЗРЕН
Д. Котрошан, С. Обратил, Б. Гашић**

ВАРИЈАБИЛНОСТ МИКРОСАТЕЛИТА У ПОПУЛАЦИЈИ ЗЕЦА (Lepus europaeus) ВОЈВОДИНЕ
Михајла Ђан, Драгана Обрехт, Љиљана Вапа, Милан Вапа

ЗНАЧАЈ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ УОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
Миленко Радевић, Нина Јањић, Маја Манојловић

ПРАВИЛНО ОЦЈЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА, ЗНАЧАЈАН ИНДИКАТОР У ВРЕДНОВАЊУ РАДА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
Миленко Радевић, Нина Јањић, Маја Манојловић

НАСТАВА БИОЛОГИЈЕ У РЕФОРМИСАНОМ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА
Миленко Радевић, Нина Јањић, Маја Манојловић

БОТАНИЧКЕ ЗБИРКЕ ЗА НАСТАВУ БИОЛОГИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Томка Миљановић, Милан Грујичић, Славољупка Михајловић***

ПОРИЈЕКЛО И ШИРЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ Ambrosia artemisiifolia L. НА ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Нада Шуматић, Војислав Тркуљa, Далибор Дончић

УЛОГА АКВАТИЧНИХ МАКРОФИТА У МОНИТОРИНГУ И АКУМУЛАЦИЈИ МАКРОНУТРИЈЕНАТА (N, P и K) И НАТРИЈУМА (Na) НА ЛОКАЛИТЕТИМА БАНАТСКЕ ДИОНИЦЕ КАНАЛА ДУНАВ-ТИСА- ДУНАВ (ДТД)
Предраг Илић, Слободанка Пајевић, Тања Максимовић, Милан Матавуљ**

ВАСКУЛАРНЕ МАКРОФИТЕ У ФУНКЦИЈИ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ КОМУНАЛНИХ ВОДА – МЕТОДА CONSTRUCTED WETLAND SYSTEMS (МОКРА ПОЉА, БИОПОЉА)
Слободанка Стојановић, A. Кнежевић, Љиљана Николић, Дејана Лазић

ПРОУЧАВАЊЕ ОДНОСА БРОЈА И ВЕЛИЧИНЕ СТОМА И ИНТЕНЗИТЕТА ТРАНСПИРАЦИЈЕ КОД УКРАСНОГ ГРМЉА У ПАРКУ „ПЕТАР КОЧИЋ“ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Tања Максимовић, Милун Петровић,  Живко Станковић

ЛИШАЈЕВИ МОЧВАРНОГ РЕГИОНА БАРДАЧА (БИХ)
Милан Матавуљ,*Свјетлана Ђурђевић

БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ ПЛАНКТОНА У ВОДАМА РЕГИОНА БАРДАЧА (БИХ)
Милан Матавуљ, Каролина Немеш,*Свјетлана Ђурђевић, Миленко Радевић

КВАЛИТЕТ ВОДЕ И МОРФОЛОШКЕ, МЕРИСТИЧКЕ И ХЕМАТОЛШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛЕНА (Leuciscus cephalus)
Свјетлана Ђурђевић, *Радослав Декић, *Драгојла Вуковић, **Александар Иванц

ВОДОЗЕМЦИ И ГМИЗАВЦИ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ЗАСАВИЦА
Михајло Станковић

 АРЕАЛ БЕЛОГЛАВОГ СУПА GYPS FULVUS У ХЕРЦЕГОВИНИ ПРЕ БАЛКАНСКОГ ГРАЂАНСКОГ КОНФЛИКТА
С. Маринковић, **Љиљана Орландић, *Б. Караџић

СТАНИШНА УСЛОВЉЕНОСТ ЦЕНОТИЧКОГ СПЕКТРА ФАМИЛИЈА ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА ПОДРУЧЈА КОТОР ВАРОШ
Славен Филиповић, Боро П. Павловић

ДИСТРИБУЦИЈЕ 2n И ПРИЛАГОЂЕНОСТИ ЦВЈЕТНИЦА БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА НА СВЈЕТЛОСТ, ТЕМПАРАТУРУ, ВЛАГУ, КИСЕЛОСТ И АЗОТ У ТЛУ
Боро П. Павловић, Невенка Павловић, Марина Мршић

УТИЦАЈ ИНКОХЕРЕНТНЕ ПОЛАРИЗОВАНЕ СВЈЕТЛОСТИ НА АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЈА Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus С ОБЗИРОМ НА ТИТРАЦИЈСКУ КИСЕЛОСТ
Милка Стијепић, **Милош Шолаја, *Драгица Ђурђевић–Милошевић, Љиљана Топалић-Тривуновић

ДОМИНАНТНЕ ВАСКУЛАРНЕ ХИДРОФИТЕ КОМПЛЕКСА БАРДАЧА
Златан Ковачевић

АНАЛИЗА ИХТИОПОПУЛАЦИЈЕ РИЈЕКЕ КРУШНИЦЕ
Азра Бакрач-Бећирај, Емир Мујић

САДРЖАЈ УКУПНИХ ПРОТЕИНА У ТКИВИМА И ОРГАНИМА НЕКИХ ЛЕКОВИТИХ БИЉАКА ИЗ РЕГИОНА ПИРОТА
Радмила Трајковић,*Гордана Богдановић–Душановић,*Недељко Манојловић, Светлана Тошић

СЛУЧАЈ ДОЈЕНЧЕТА СА КАРИОТИПОМ 46,XY,der7,t(7;10)(q34;p15)mat
Радмила Малешевић, Љиљана Соломун, Небојша Јованић

АНАЛИЗА ДНК ИЗ ХУМАНИХ СКЕЛЕТНИХ ОСТАТАКА
Божана Филиповић, *Стојко Видовић, **Зоран Обрадовић, ***Данијела Мушић

УТИЦАЈ НИСКОФРЕКВЕНТНОГ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА НА ЕНДОКРИНИ ПАНКРЕАС
Смиљана Параш

АКЦЕЛЕРАЦИЈА УЗРАСТА У УЗОРЦИМА СТАНОВНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Љубомир Берберовић, Амира Реџић, Бојан Шошић

УТЈЕЦАЈ СТАРОСТИ РОДИТЕЉА НА ВИСИНУ И МАСУ ТИЈЕЛА ШКОЛСКЕ ДИЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА ПОДРУЧЈА ГРАЧАНИЦЕ
Амела Дахић, Алмир Бајрактаревић, Јасминка Хаџихалиловић, Амир Х.Халиловић, Амира Реџић, Фатима Јусуповић****

МЕНАРХА ДЈЕВОЈЧИЦА СА ПОДРУЧЈА ТУЗЛЕ Јасминка Хаџихалиловић, Рифат Хаџиселимовић, Амир Х.Халиловић, Амела Дахић, Лејла Мешалић, Амра Ножиновић, Сергије Марковић, Фатима Јусуповић