STANJE TAKSOCENA ZOOBENTOSA IZVORA SLIVNOG PODRUČJA SANE NA KOZARI
Kaća Savić, Nevenka Pavlović, Dejan Dmitrović

OSCILACIJE NIVOA VRBASA I DISTRIBUCIJA NASELJA NEMATODA I ANNELIDA NIZVODNO OD GRADSKOG MOSTA U BANJA LUCI
Jelena Vračar, Nevenka Pavlović, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović

UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA α ĆELIJE PANKREASA KOD PACOVA
Smiljana Paraš, Milica Matavulj, Vesna Koko

KARAKTERISTIKE EPIDERMISA LISKE Plantago media L. SA KREČNJAČKE I DOLOMITNE PODLOGE
Nina Janjić

IDENTIFIKACIJA I IZOLACIJA POLIFENOLA SA POTENCIJALNOM ANTIOKSIDATIVNOM I ANTIRADIKALSKOM AKTIVNOŠĆU
Uletilović Snežana, Nalesnik Milada

UPOREDNE KARAKTERISTIKE VRSTA AMANITA MUSCARIA I AMANITA AUREOLA SA NALAZIŠTA U OKOLINI BANJALUKE
Branko Pjanić, Svjetlana Lolić, Milan Matavulj

DUŽINSKO-TEŽINSKI ODNOSI KOD SKOBALJA (Chondrostoma nasus)
Tanja Vujanović, Milenko Radević, Maja Manojlović, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić