ALELNA VARIJABILNOST PUROINDOLINA SORTI HEKSAPLOIDNE PŠENICE (Triticum aestivum L.)
Obreht Dragana, Denčić S., Đan Mihajla, Kočiš Tubić Nataša, Vapa Ljiljana

POLIMORFIZAM G (-308) A TNF-α GENA KAO MARKERZA DIABETIČNU RETINOPATIJU KOD DIABETES MELLITUS TIP 2
Cilenšek Ines, Hercegovac Amela, Terzić Rifet, Vukojević Katarina, Saraga, Babić Mirna, Milutinović Živin Aleksandra

KONCENTRACIJE PROGESTERONA KUJA U PROLJETNIM I ZIMSKIM UVJETIMA
Hajdarević Edina, Hercegovac Amela, Lonić Elvira

EKOFIZIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA AUTOHTONIH VRSTA RIBA REPUBLIKE SRPSKE
Ivanc Alekasandar, Dekić Radoslav

OPTIMIZACIJA PROTOKOLA ZA EKSTRAKCIJU PROTEINA IZ PLODONOSNIH TIJELA GLJIVA (VRSTE RODOVA: Boletus, Russula, Lactarius I Agaricus) ZA SDS-ELEKTROFOREZU
Materić Dušan, Kukavica Biljana, Boroja Mirela, Vukojević Jelena

EFEKAT KOMBINOVANE ELEKTROMAGNETNE I MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE OSTEOPOROZE NA BUBREŽNE GLOMERULE PACOVA
Granulić Bojana, Keranović Sanja, Paraš Smiljana, Matavulj Milica, Lukač Tamara

KONCENTRACIJA K I Na U TKIVU Phragmites communis Trin., Typha latifolia L., I Typha angustifolia L. NA PODRUČJU BARDAČA
Maksimović Tanja, Lolić Svjetlana, Lubarda Biljana, Baltić Miranda

ERITROGRAM KALIFORNIJSKE PASTRMKE (Oncorhynchus mykiss) IZ RIBNJAČKIH I EKSPERIMENTALNIH USLOVA
Dekić Radoslav, Ivanc Alekasandar, Mirošljević Darko, Bakrač-Bećiraj Azra

ANATOMSKO-MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE POPULACIJA VRSTE Fragaria vesca L. (Rosaceae) PODRUČJA TUZLE
Huseinović Samira, Osmanović Sanida, Šumatić Nada, Bodružić M.

MONITORING VRSTE Castor fiber NA PODRUČJU RIJEKE SOKOČNICE
Trbojević Igor

MOČVARNI TIPOVI STANIŠTA NA ODLAGALIŠTU ŠLJAKE TERMOELEKTRANE TUZLA
Kamberović Jasmina, Đaković Julio, Barudanović Senka, Osmanović Sanida, Huseinović Samira

UTICAJ NEDOSTATKA SVETLOSTI NA RAZGRADNJU HLOROFILA KOD VIŠIH BILJAKA
Đapić Nina

DISTRIBUCIJA I DIVERZITET MAKROFITA U BASENIMA RIBNJAKA BARDAČA
Lubarda Biljana, Stevanović Vladimir

KARAKTERISTIKE EPIDERMISA LISKE Thymus pulegioides L. subsp. effusus Host SA KREČNJAČKE I DOLOMITNE PODLOGE
Janjić Nina, Erić Živojin, Šumatić Nada, Topalić Trivunović Ljiljana

PRILOG POZNAVANJU PROLJEĆNICA ŠUMA OKOLINE BANJALUKE
Komlenić Velena, Lubarda Biljana, Stevanović Vladimir

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ORNITOFAUNE NA PODRUČJU PLANIRANOG POSEBNOG REZERVATA PRIRODE „GROMIŽELJ“
Radošević Dejan, Panić Goran, Petronić Slađana, Kadić Jelena, Kovačević Drag
a

MOMENTALNO STANJE OHRIDSKE MOČVARE „STUDENČIŠTA“
Talevska Marina, Talevski Trajče