BIOLOŠKA RAZNOVRSNOST I DISTRIBUCIJA FITOPLANKTONA U VODAMA BAZENA NECIK (BARDAČA)
Lolić Svjetlana, Matavulj Milan, Dekić Radoslav, Maksimović Tanja

MORFOMETRIJSKI KARAKTERI ADULTNIH KRPELJA VRSTE Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) NA PODRUČJU BANJ BRDA U BANJOJ LUCI
Bilbija Branka, Dmitrović Dejan, Šnjegota Dragana, Lukač Milica

MORFOMETRIJSKI I MERISTIČKI KARAKTERI AMERIČKOG SOMIĆA Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) NA PODRUČJU MOČVARNOG EKOSISTEMA BARDAČA
Mikavica Dragan, Golub Dragojla, Šukalo Goran, Dmitrović Dejan, Cvijić Svjetlana, Šukalo Milijan

PTICE GNJEZDARICE PARKOVSKIH POVRŠINA U BANJALUCI
Sjeničić Jovica, Golub Dragojla, Šukalo Goran, Stevanović Nikola

SASTAV VRSTA I BROJNOST ČAPLJI (ARDEIDAE) NA BARAMA VELIKA TIŠINA I ODMUT KOD ŠAMCA
Sjenčić Jovica, Golub Dragojla, Šukalo Goran, Šarkanović Branimir

HEMATOLOŠKI STATUS STANOVNIKA OPŠTINE PRIJEDOR PO POLU I STAROSTI
Bilbija Branka, Dekić Radoslav, Ivanc Aleksandar