РЕПРОДУКТИВНО ПОНАШАЊЕ АДОЛЕСЦЕНАТА НА ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ
Маринковић Драшко

КОМПАРАТИВНИ ПРИЈЕГЛЕД ПОДАТАКА О НАЛАЗИМА РИЈЕЧНИХ РАКОВА (Decapoda: Pleocyemata, Astacidae) У РИЈЕЦИ БРЕГАВИ (ОПЋИНА СТОЛАЦ)
Жујо Зекић, Дениса , Лело Сувад , Бошкаило, Алдин , Харачић, Тимур

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ХЕРПЕТОФАУНЕ СЕЛА ПРИЈАКОВЦИ (СЈЕВЕРОЗАПАДНА РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Шукало Горан

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ САСТАВ ФИТОПЛАНКТОНА У ВОДИ БАЗЕНА СИЊАК (РИБЊАК БАРДАЧА)
Лолић Свјетлана , Матавуљ Милан , Декић Радослав , Максимовић Тања

ФИЗИОЛОГИЈА ИСХРАНЕ ПОТОЧНЕ ПАСТРМКЕ (Salmo trutta Linnaeus, 1758) ИЗ РИЈЕКА УГАР И ПЛИВА
Керкез Владо, Декић Радослав, Иванц Алекасандар