ПEРЗИСТEНТНE OРГAНСКE ЗAГAЂУJУЋE СУПСТAНЦE (POPS) У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ – ЗНAЧAJ ПРИМJEНE ШТOКХOЛМСКE КOНВEНЦИJE
Душицa Пeшeвић , Mихajлo Maркoвић , Синишa Mитрић

ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ФАУНОМ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА „УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД“ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Јовица Сјеничић , Бранислав Гашић , Гордана Ђури , Сунчица Бодружић, Сњежана Хрнчић, Јасмин Пашић

ПРОЦЈЕНА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ВОДОТОКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД
Свјетлана Лолић, Радослав Декић, Маја Манојловић

КВАЛИТЕТ ВОДЕ АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА ДРЕНОВА
Душица Пешевић, Наташа Марковић

MOРФOMETРИJA ДИГEСTИВНOГ TРAКTA НEКИХ ЦИПРИНИДНИХ ВРСTA РИБA ИЗ РИJEКE СAВE
Драгојла Голуб, Горан Шукало, Maja Рaнитoвић

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ФЛОРЕ КЛИСУРЕ ЦРНЕ РИЈЕКЕ (РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Биљана Лубарда, Синиша Шкондрић, Бојана Ћук

КАРАКТЕРИСТИКЕ ХЕМОЛИМФЕ ВИНОГРАДСКОГ ПУЖА (HELIX POMATIA) ИЗ РАЗЛИЧИТИХ СТАНИШТА
Ивaнa Teшић, Jaснa Фришчић, Рaдoслaв Дeкић