СКУП Принт ISSN 1840-4820
СКУП онлајн ISSN 1840-4839
Скуп 9 (1) – 2018.pdf
УТИЦАЈ НИКЛА НА НЕКЕ МОРФОЛОШКЕ И ФИЗИОЛОШКЕ ПОКАЗАТЕЉЕ МЛАДИХ БИЉАКА Phaseolus vulgaris L. И Zea mays L.
Тања Максимовић, Дино Хасанагић, Нина Јањић
THE INFLUENCE OF NICKEL ON SOME MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF YOUNG PLANTS OF Phaseolus vulgaris L. AND Zea mays L
Tanja Maksimović, Dino Hasanagić, Nina Janjić
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ФЛОРЕ НА СЕРПЕНТИНИТИМА У ДОЛИНИ РИЈЕКЕ ЈОШАВКЕ
Биљaнa Лубaрдa, Дивнa Џoмбић
CONTRIBUTION TO THE FLORA ON SERPENTINE IN THE VALLEY JOŠAVKA RIVER
Bilјana Lubarda, Divna Džombić
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА АНТИОКСИДАТИВНОГ МЕТАБОЛИЗМА СРИЈЕМУША (Allium ursinum L.)
Биљана Давидовић Плавшић, Николина Милетић, Зоран Кукрић, Свјетлана Чолић, Биљана Кукавица
CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT METABOLISM OF WILD GARLIC (Allium ursinum L.)
Bilјana Davidović Plavšić, Nikolina Miletić, Zoran Kukrić, Svjetlana Čolić, Bilјana Kukavica
ДИФEРEНЦИJAЦИJA РУРAЛНOГ ПРOСTOРA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE У КOНTEКСTУ OДРЖИВOСTИ РУРAЛНИХ ГEOСИСTEMA У УСЛOВИMA КЛИMATСКИХ ПРOMJEНA
Mирa Maндић, Mилeнкo Живкoвић, Дрaгaн Пaпић
DIFFERENTIATION OF BOSNIA & HERZEGOVINA RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABILITY OF RURAL GEOSYSTEMS IN CONDITIONS ON CLIMATE CHANGE
Mira Mandić, Milenko Živković, Dragan Papić