Поред наставно-научних и научноистраживачких јединица Природно-математичког факултета, утврђено је Статутом факултета да постоји стручна служба формирана као Секретаријат Факултета. Задатак Секретаријата је да обавља управно-извршне, правне, финансијске, материјалне, опште, помоћно-техничке и друге послове ради потпуног остваривања задатака Факултета. У оквиру Секретаријата формиране су три службе и то: Служба за студентске послове, Служба за финансијско-материјалне послове и Служба за опште и правне послове. Организациона јединица Библиотека има нешто већу самосталност, али је и она везана за Секретаријат Факултета.
Пословима Секретаријата руководи секретар Факултета.

 • секретар Факултета – Бранка Трнинић, branka.trninic@pmf.unibl.org
 • шеф студентске службе – Предраг Буха, studentska.sluzba@pmf.unibl.org, 051/304-722
 • референт за студентска питања – Бојана Бајук
 • референт за студентска питања – Мирјана Дојчиновић
 • референт за II и III циклус студија – Живана Крчић, master@pmf.unibl.org
 • рачуноводство – Сњежана Ратковић, racunovodstvo@pmf.unibl.org
 • шеф библиотеке – Љиља Копрен, biblioteka@pmf.unibl.org
 • виши књижничар – Рада Тодић
 • референт за књиговодствене послове – Сњежана Ратковић
 • референт за књиговодствене послове – Јелена Сикимић
 • шеф рачунског центра – Митја Тањга, mitja.tanjga@pmf.unibl.org
 • оператер на рачунарима и одржавању Web странице – Драган Дробац
 • референт за админи.-техничке послове – Миле Јовић
 • технички секретар – Слађана Бабић
 • референт за књиговодствене послове – Слађана Васић