Pored nastavno-naučnih i naučnoistraživačkih jedinica Prirodno-matematičkog fakulteta, utvrđeno je Statutom fakulteta da postoji stručna služba formirana kao Sekretarijat Fakulteta. Zadatak Sekretarijata je da obavlja upravno-izvršne, pravne, finansijske, materijalne, opšte, pomoćno-tehničke i druge poslove radi potpunog ostvarivanja zadataka Fakulteta. U okviru Sekretarijata formirane su tri službe i to: Služba za studentske poslove, Služba za finansijsko-materijalne poslove i Služba za opšte i pravne poslove. Organizaciona jedinica Biblioteka ima nešto veću samostalnost, ali je i ona vezana za Sekretarijat Fakulteta.
Poslovima Sekretarijata rukovodi sekretar Fakulteta.

  • sekretar Fakulteta – Branka Trninić, branka.trninic@pmf.unibl.org
  • studentska služba – Predrag Buha, studentska.sluzba@pmf.unibl.org, 051/304-722
  • master studije – Živana Krčić, master@pmf.unibl.org
  • računovodstvo – Snježana Ratković, racunovodstvo@pmf.unibl.org
  • biblioteka – Ljilja Kopren, biblioteka@pmf.unibl.org
  • računski centar – Mitja Tanjga, mitja.tanjga@pmf.unibl.org