СП ХЕМИЈА ОСВОЈИО ДРУГО МЈЕСТО НА ТАКМИЧЕЊУ ЗА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ ЕВРОПСКОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈУ

У организацији Регионалног центра EIT RawMaterials из Леобена, Аустрија, подржаваног од стране Европског института за иновације и технологију (EIT RawMaterials) одржане су двије конференције на теме сировина у Европи: „Будућност високог образовања у области сировина“ и „11. конференција о дијалогу између источне и југоисточне европе са такмичењем за пројектне идеје“. Конференција је одржана у ректорату Универзитета у Загребу, а Универзитет у Бањој Луци су представиле доц. др Сузана Готовац Атлагић са Природно-математичког факултета и мр Љиљана Танкосић са Рударског факултета. На првој конференцији су колегинице представиле заједничку усмену презентацију на тему „Спречавање одлива мозгова из Босне и Херцеговине кроз унапређење образовања у области сировина“. Активности описане у раду су резултат националног пројекта финансираног од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, под називом „ТРАКМАТ“. Кроз овај пројекат ПМФ и Рударски факултет сарађују у смислу обогаћења програма практичне наставе за студенте ова два факултета. Резултат пројекта су овој години бројне студијске посјете домаћој успјешној индустрији, као и одласци студената на љетне школе или на мјерења на савремене институте у Европској Унији. Кроз наставни процес, пројектни тим настоји вршити позитивну пропаганду о успјеху домаће индустрије у области сировина који је изузетан. Бројне стране и домаће инвестиције последњих година су обезбиједиле на стотине радних мјеста у области екплоатације рудних сировина којима је Босна и Херцеговина богата. У прилог нам иде и тенденција да ЕУ земље смањују број рудника или их потпуно гасе, док се у нашој земљи инвестиције повећавају и самим тим и број доступних радних мјеста у овој области. Зато је веома важна и тема која је излагана на конференцији, дакле борба против „одлива мозгова“.  Спречавањем одласка младих људи, они ће бити најбољи „амбасадори“ тзв. зеленог рударства, дакле рударства које подразумијева минимално загађење и потпуну рекултивацију земљишта након завршетка експлоатације. Важно је постићи баланс између интензивног рударства и хемијске прераде рудних сировина са експанзијом туризма која се тренутно у Босни и Херецеговини догађа. Домаћим младим стручњацима ће сигурно бити важније него страним да очувају природу наше земље.

Тим ПМФ-а тачније студијског програма хемија је освојио друго мјесто на такмичењу за пројектне идеје. Изложена је идеја о унапређењу процеса производње у домаћој индустрији „Дестилација“ а.д. која подразумијева да се на 130 година старој линији за производњу брикет дрвеног угља, производи нанопорозни, активни угаљ, обогаћен металним наночестицама. Активни угаљ је изузетан филтер материјал кога наша Република тренутно увози у просјеку 400 тона годишње.  Награда подразумијева фонд од 2000 еура за путне трошкове тима за одласке до Аустрије, да би уз подршку Регионалног ЕИТ центра из Леобена био припремљен пројекат на већој скали како би и сама индустрија а и Универзитет добили значајнија средства за реализацију. Активности ће почети у јануару 2020.

CHEMISTRY DEPARTMENT WINS A SECOND PLACE IN COMPETITION FOR THE PROJECT IDEAS OF THE EUROPEAN INSTITUTE FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY

Two conferences on raw materials in Europe were organized recently by the Regional Center of EIT RawMaterials) from Leoben, Austria, supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT): „The future of higher education in raw materials“ and „11th Eastern and Southeastern Europe Dialogue Conference with a Competition for Project Ideas. “ The conference was held at the Rectorate of the University of Zagreb, and UNIBL was represented by Assist.prof. dr Suzana Gotovac Atlagić from the Faculty of Science and MSc Ljiljana Tankosić from the Faculty of Mining. At the first conference, the colleagues presented a joint oral presentation on „Tackling the brain drain from Bosnia and Herzegovina through the improvement of education in the field of raw materials“. The activities described in this paper are the result of a national project funded by the Ministry of Science and Technology Development, Higher Education and the Information Society, entitled „TRAKMAT“. Through this project, the Faculty of Science and the Faculty of Mining cooperate in enriching the practical training programs for the students of the two faculties. The result of the project in this year are a large number of study visits to a successful domestic industry, as well as student visits to summer schools or measurements at contemporary institutes in the European Union. Through the teaching process, the project team seeks to make positive propaganda about the success of the domestic raw materials industry that is exceptional recently. Numerous foreign and domestic investments in recent years have provided hundreds of jobs in the field of mining of raw materials in which Bosnia and Herzegovina is rich. To our favor goes also the tendency for EU countries to reduce the number of mines or shut them down completely, while in our country investments are increasing, and therefore the number of available jobs in this area. That is why the topic presented at the conference (prevention of the  brain drain) is very important. By preventing young people from leaving, they will be the best „ambassadors“ of the so-called green mining, that is, mining that implies minimal pollution and complete reclamation of land after completion of exploitation. It is important to strike a balance between intensive mining and chemical processing of mineral resources with the expansion of tourism currently taking place in Bosnia and Herzegovina. It will certainly be more important for domestic young professionals than foreign ones, to preserve the nature of this country.

The PMF team (Chemistry Department), won a second place in the competition for project ideas. The idea presented is ​​improvment of the production process in the domestic industry „Distillation“ a.d. in which a 130-year-old charcoal briquette production line should produce nanoporous, activated charcoal enriched with metal nanoparticles. Activated charcoal is an exceptional filter material that our Republic currently imports on average 400 tons per year. The award for Chemistry Department includes a € 2000 fund for the travel expenses to Austria, where with the support of the Leoben Regional EIT Center they would increase the chance to prepare a project on a larger scale so that both the industry and the Universities themselves receive more significant funding. Activities will start in January 2020.