Дана 21.06.2019. реализована је студијска посјета руднику Грос код Сребренице у коме су учествовали ПМФ, Рударски факултет УНИБЛ, Удружење инжењера технологије Републике Српске и гости ученици из средњих школа. Рудник Грос је важан привредни субјект чија историја сеже чак до раног средњег вијека. Експлоатише руду из које се добија претежно цинк али и олово, и то процесом флотације, тренутно јединим такве врсте у Босни и Херцеговини. Домаћини у руднику су били изузетно срдачни, одржавши едукацију гостију о историјату и тренутном технолошком процесу у руднику, те о економском успјеху ове компаније који је постигнут захваљујући британском улагању и вриједном раду тима од око 496 домаћих запосленика. Осим што запошљава овако значајан број радника, овај привредни субјект је такође веома активан и у хуманитарном раду и подршци друштву општина Сребреница и Братунац, те спонзор бројних културних и едукативних активности. Руководство је истакло да су отворени према запошљавању дипломаца управо факултета које његују фундаменталне науке и технологије материјала.

Студијско путовање је конципирано кроз пројекат RAISESEE, финансиран из EIT Raw Materials фонда а који има за циљ промоцију природних извора сировина средњошколцима како би се мотивисали да постану стручњаци у области наука о материјалима (хемија, технологија, рударство, геологија). Овај пројекат такође додјељује и годишњу награду средњошколцима који напишу најквалитетнији есеј са идејама о искоришћењу природних ресурса своје земље и имају одличан успјех у предметима из природних наука (ПРИЈАВИТЕ СЕ). Сво вријеме студијског путовања, инжењери из Удружења инжењера технологије Републике Српске, такође партнери на пројекту, су преузели улоге ментора гостујућих средњошколоца. Учествовале су три школе: Средњошколски центар Приједор, Технолошка школа Бања Лука и Средњошколски центар „Лазар Ђукић“ Рибник.

Пројекат је су-финансиран помоћу националног пројекта ТРАКМАТ који има за циљ обезбјеђење што више практичне наставе студентима СП хемија на ПМФ-у и Рударском факултету УНИБЛ. ТРАКМАТ пројекат обезбјеђује лабораторијски прибор и хемикалије за праксу студената и ученика који намјеравају уписати ове смјерове, као и подршку менторима. RAISESEE заузврат финансира један број мјеста и за студенте на студијским путовањима која су иначе намијењена приоритетно средњошколцима у пратњи инжењера. Домаћини су подржали путовање ручком у ресторану рудника за све учеснике и едукативним материјалом.

Студенти ПМФ-а и Рударског факултета су имали прилику из прве руке видјети како изгледају радне активности њихових колега који раде као рударски инжењери, геолози или у лабораторијама за контролу квалитета у руднику, те мотивисати се причама хемијских аналитичара запослених у овој успјешној рударској компанији. Нарочито је важно било видјети успјешан пројекат рекултивације земљишта у предјелу бившег отпадног језера, а на коме се данас налази природни парк.

 

STUDY PROGRAMME CHEMISTRY WITH PARTNERS VISITED THE SASE MINE

June 21, 2019 was a day for study visit to the Gross mine near Srebrenica, with the participation of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, the Faculty of Mining (UNIBL), the Association of Technology Engineers of the Republic of Srpska and guests from the high schools. The Gross Mine is an important economic entity whose history goes back as far as the early Middle Ages. It exploits ore from which mainly zinc but also lead is obtained using the flotation process, currently the only one of its kind in Bosnia and Herzegovina. The hosts at the mine gave a worm welcome, educating guests about the history and current technological processes used at the mine, and the economic success of this company, thanks to British investment and the hard work of a team of about 496 local employees. In addition to employing such a large number of workers, this business entity is also very active in the humanitarian work and support the society of the municipalities of Srebrenica and Bratunac sponsoring numerous cultural and educational activities. The management pointed out that they are open to the employment of graduates of faculties which nurture the fundamental sciences and technologies of materials.

The study trip was planned through the RAISESEE project, funded by the EIT Raw Materials Fund, which aims to promote the raw materials to high school students in order to motivate them to become experts in the field of materials sciences (chemistry, technology, mining, geology). This project also grants an annual prize to high school students who write the highest quality essay with ideas on the utilization of their country’s natural resources and excel in science subjects (JOIN). Throughout their study trip, engineers from the Association of Technology Engineers of the Republika Srpska, also partners in the project, have taken on the roles of mentors to visiting high school students. Three schools participated: Prijedor Secondary School, Banja Luka Technology School and Lazar Đukić Ribnik Secondary School.

The project is co-financed by the national TRAKMAT project, which aims to provide as much internship as possible to the chemistry students and students at the Faculty of Mining. The TRAKMAT project provides laboratory supplies and chemicals for students and pupils who intend to enrol at these faculties and is also supporting mentors. RAISESEE in turn, funds a part of the seats for students on study tours that are otherwise intended primarily for high school students accompanied by engineers. The hosts supported the lunch at the mine restaurant for all participants and educational supplies.

The students had the opportunity to see first-hand the work activities of their colleagues working as mining engineers, geologists or in quality control laboratories in the mine, and have got motivated by the stories of chemical analysts employed by this successful mining company. It was especially important to see a successful land recovery project in the area of ​​the former waste lake, which today houses a natural park.

Линкови (LINKS):

http://raiseseeris.istm.cnr.it/

https://eitrawmaterials.eu/

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk

http://www.gross-doo.com/

http://www.tehnolozirs.org