Студенткиње СП Хемија Драгана Граховац и Сунчица Сукур боравиле су од 01.07-05.07.2019. године у Трсту на Институту за суперпроводљиве и иновативне уређаје који припада Италијанском националном научном  савјету. Студенткиње су радиле анализе наноматеријала базираних на домаћој жељезној руди и минералу пирофилиту. Омогућен им је приступ, а након обуке и самосталан рад на више савремених уређаја: реактор за термално процесуирање узорака, рендгенски дифрактограф и Фурије-трансформисани инфрацрвени спектрометар. Осим одличне праксе коју су стакле, студенткиње су стекле и веома позитивне утиске о колегама који су им пружили безбиједносну и техничку обуку за рад.

Резултати ће бити уклопљени са резултатима постигнутим у Бањој Луци кроз национални пројекат „ТРАКМАТ“ подржан од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, а који има за циљ пружање што више стручне праксе студентима хемије у току боравка на Универзитету у Бањој Луци.

Мјерења и путни трошкови одласка у Трст су подржани кроз пројекат НФФА „Стапање нанонаука и финих анализа“ који је финансиран од стране Хоризонт 2020 фонда европске уније са 11 759 061 еуро. У НФФА пројекту учествује 19 врхунских установа из ЕУ, а води га управо Италијански национални научни савјет.  Циљ овог пројекта је отварање врата ових лабораторија  опремљених најсавременијим техникама у нано-наукама у свијету, према мање опремљеним лабораторијама а које би могле имати креативне и индустријски примјенљиве идеје у производњи нових материјала, као што је и Лабораторија СП Хемија.

CHEMISTRY DEPARTMENT STUDENTS IN TRIESTE PERFORMED THE CHARACTERIZATIONS OF THEIR SAMPLES ON MODERN EQUIPMENT

Chemistry Department students Dragana Grahovac and Sunčica Sukur have been in Trieste from July 1-5 2019, at the Institute for Superconducting and Innovative Devices, belonging to the Italian National Scientific Council. The students analyzed the nanomaterials based on domestic iron ore and pyrophyllite mineral. They have been given access to, and, after a safety training, independent work on a number of state-of-the-art devices: a thermal sample processing reactor, an X-ray diffractograph and a Fourier transformed infrared spectrometer. In addition to the excellent practice they have gained, the students have got a very positive impressions about the colleagues from CNR who provided them with safety and technical training for their work.

The results will be aligned with the results achieved in Banja Luka through the national TRAKMAT project supported by the Ministry of Science and Technology, Higher Education and Information Society, which aims to provide as many professional practices to chemistry students as possible, during their stay at the University of Banja Luka.

Measurements and travel expenses to Trieste are supported through the NFFA („Nanosciences Foundries and Fine Analyzes“ project), funded by the Horizon 2020 of the European Union with EUR 11 759 061. 19 top EU institutions are involved in the NFFA project, led by the Italian National Scientific Council. The aim of this project is to open the doors of these laboratories equipped with the latest techniques in nanosciences, to the less equipped laboratories which could have creative and industrially applicable ideas in the production of new materials, such as the the Chemistry Department Laboratory from Banja Luka.

 

Linkovi:

https://www.nffa.eu

https://cordis.europa.eu/project/rcn/198072/factsheet/en

http://www.spin.cnr.it

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk