Професор техничког и информатике за основну школу – 180 ЕСПБ (Наставни план 2010/11)
Дипломирани професор техничког образовања и информатике – 180 ЕСПБ (Наставни план 2014/15)
Редни број Наставни предмет Шифра предмета Семестар

фонд часова предавања + (фонд часова аудитивних вјежби + фонд часова лабораторијских вјежби)

ЕСПБ
I II III IV V VI
1 Психологија 1 СПТ1Пс1 2+(1+0) 4
2 Математика 1 СПТ1М1 2+(3+0) 6
3 Физика 1 СПТ1Ф1 2+(2+1) 6
4 Хемија 1 СПТ1Х1 2+(2+1) 6
5 Информатика СПТ1И 2+(3+0) 6
6 Енглески језик 1 СПТ1ЕЈ1 1+(1+0) 2
7 Психологија 2 СПТ2Пс2 2+(1+0) 4
8 Математика 2 СПТ2М2 2+(3+0) 6
9 Физика 2 СПТ2Ф2 2+(2+1) 6
10 Хемија 2 СПТ2Х2 2+(0+3) 6
11 Основи програмирања СПТ2ОП 2+(3+0) 5
12 Енглески језик 2 СПТ2ЕЈ2 1+(1+0) 3
13 Педагогија 1 СПТ3Пе1 2+(2+0) 5
14 Машинство и технологија 1 СПТ3МТ1 2+(1+1) 5
15 Електротехника и технологија 1 СПТ3ЕТ1 2+(1+1) 5
16 Грађевинарство и технологија 1 СПТ3ГТ1 2+(0+2) 5
17 Изборни предмет 1 5
Саобраћај и технологија 1 СПТ3И1СТ1 2+(1+1)
Материјали СПТ3И1М 2+(2+0)
18 Ахитектура рачунарских система СПТ3АРС 2+(1+2) 5
19 Педагогија 2 СПТ4Пе2 2+(2+0) 5
20 Машинство и технологија 2 СПТ4МТ2 2+(1+1) 5
21 Електротехника и технологија 2 СПТ4ЕТ2 2+(1+1) 5
22 Грађевинарство и технологија 2 СПТ4ГТ2 2+(0+2) 5
23 Изборни предмет 2 5
Саобраћај и технологија 2 СПТ4И2СТ2 2+(1+1)
Обрада материјала СПТ4И2ОМ 2+(1+1)
24 Рачунарске мреже и комуникације СПТ4РМК 2+(1+2) 5
25 Оперативни системи СПТ5ОС 2+(1+2) 6
26 Интернет програмирање СПТ5ИП 2+(1+2) 6
27 Изборни предмет 3 6
Моделовање и симуације СПТ5И3МС 2+(1+2)
Графички дизајн СПТ5И3ГД 2+(1+2)
28 Производња и предузетништво СПТ5ПП 2+(3+0) 6
29 Географски информациони системи СПТ5ГИС 2+(0+3) 6
30 Технологија и животна средина СПТ6ТЖС 2+(2+0) 4
31 Методика наставе техничког васпитања СПТ6МНТВ 2+(2+0) 5
32 Методика наставе информатике СПТ6МНИ 2+(2+0) 5
33 Изборни предмет 4 6
Објектно орјентисано програмирање СПТ6И4ООП 2+(3+0)
Веб дизајн СПТ6И4ВД 2+(1+2)
34 Дипломски рад СПТ6ДР 1+7 10
Укупно 11+14 11+14 12+13 12+13 10+15 9+16 180
25 25 25 25 25 25