ZOOLOGIJA BESKIČMENJAKA praktikum sa radnom sveskom
Autori:
Rajko Roljić, ma, viši asistent
Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Dr Vera Nikolić, redovni profesor
Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
Izdavač:
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Prirodno-matematički fakultet

ISBN 978-99976-86-04-6

Зоологија бескичмењака рактикум – 2,7 MB pdf