Руководство Факултета

 


Продекан за наставу

проф. др Александра Петрашевић
prodekan.nastava@pmf.unibl.org


Декан

проф. др Радослав Декић
dekan@pmf.unibl.org


Продекан за научно-истраживачки рад

доц. др Милана Грбић
prodekan.nir@pmf.unibl.org

Дјелатност

Природно-математички факултет у Бањој Луци једна је од институција која покрива подручје природних, математичких и информатичких наука у Републици Српској. Студијски програми формирани на Факултету омогућавају реализацију образовног и научно-истраживачког рада и доприносе развоју знања у области природних наука, као и примјену резултата истраживања у настави и пракси.

Образовна дјелатност обавља се у складу са Законом о високом образовању и принципима болоњског процеса. У оквиру студијских програма, а према наставном плану, предмети су организовани као једносеместрални и двосеместрални. Сваком предмету је додијељен одређен број ECTS бодова, а укупан број ECTS по семестру износи 30. Студије су организоване по циклусима. Први циклус (основне студије) траје четири, други (мастер студије) једну, а трећи (докторске студије) три године.

Научно-истраживачки рад се реализује кроз теоријска и експериментална истраживања која наши запослени проводе у сарадњи са великим бројем научника широм свијета. Поносни смо на значајне научне резултате које смо остварили у претходном периоду и који су довели до тога да ПМФ буде препознат као важна научно-истраживачка институција у земљи и шире.

О факултету

Природнo-математички факултет је основан је одлуком Народне скупштине Републике Српске 12. септембра 1996. године. ПМФ је настао издвајањем групе природних наука са Филозофског факултета, а зачетак је био у Педагошкој академији, односно у Вишој педагошкој школи основаној у Бањалуци 1950. године на којима су постојале основне групе природних и друштвених наука.

ПМФ-у је додијељена зграда бивше учитељске школе у Улици Младена Стојановића бр. 2., уписано је 287 редовних и 389 ванредних студената, а настава је почела 7. октобра 1996. године. Функцију декана су до сада обављали проф. др Здравко Маријанац, проф. др Рајко Гњато и проф. др Горан Трбић. Више о историји ПМФ-а можете прочитати у Монографији.

Организација и управљање

Наша академска заједница је организована кроз студијске програме. Вијеће студијског програма чине наставници и сарадници запослени на том студијском програму. Вијеће студијског програма је одговорно за обликовање курикулума, доноси приједлог одлуке о ангажману наставника и сарадника и пружа смјернице за квалитетну академску праксу. Кроз међусобну сарадњу и дијалог, чланови вијећа доприносе континуираном унапређењу и прилагођавању програма како би одговорили на изазове савремене науке, али и на потребе тржишта рада. По правилу, одлуке донесене од стране Вијећа студијског програма се упућују Научно-наставном вијећу на даљи поступак усвајања.

Са осам студијских програма и мноштвом смјерова, ПМФ пружа богато искуство учења које подстиче разноликост интереса и усмјерава студенте ка постизању индивидуалних циљева. Ова разноликост омогућава нам да стварамо креативно и динамично окружење које подржава мултидисциплинарна истраживања, иновације и континуирану еволуцију у области природних, математичких и информатичких наука.

Више информација о СП можете наћи

овдје.

.

Научно – наставно вијеће

Научно-наставно вијеће сваког факултета доноси одлуке које се тичу научног и наставног процеса на факултету. Научно-наставно вијеће Природно-математичког факултета се састоји од 50 чланова. Од тог броја, 40 чланова  су наставници и сарадници који су стално запослени на Универзитету са пуним радним временом.  Делегирањем једнаког броја (пет) представника сваког студијског програма осигурава се разноликост и заступљеност свих области. Преосталих 10 чланова чине студенти, који се сваке године бирају на студентским изборима.

Овај састав омогућава да Научно-наставно вијеће буде репрезентативно тијело које рефлектује разноврсне интересе и перспективе унутар наше академске заједнице. Кроз демократски процес бирања представника, осигуравамо транспарентност и учешће свих релевантних актера у одлучивању на нашем Факултету.

Списак чланова ННВ-а за академску 2023/24. можете наћи

овдје.

.

Наставници и сарадници

Наставници и сарадници ПМФ-а представљају темељ наше академске изврсности.

Наш факултетски тим формирају професори са великим искуством у настави и науци, али и млади истраживачи и стручњаци из различитих области природних, математичких и информатичких наука. Њихова преданост студентима огледа се у иновативном приступу предавању, менторству и вођењу истраживања.

Наставници ПМФ-а нису само предавачи, они су ментори, водичи кроз свијет науке, спремни да подстакну критичко размишљање и истраживачки дух код својих студената. Сарадници на Факултету активно доприносе научним истраживањима, трудећи се да испуне високо постављене стандарде у својим областима. Више о академском особљу ПМФ-а можете наћи овдје.

Ова заједница предавача, сарадника и лабораната чини срж ПМФ-а, стварајући инспиративно окружење у којем се подстиче истраживање и развој. Њихова посвећеност послу чини ПМФ не само мјестом учења, већ и извором непрестане инспирације за будуће генерације научника и стручњака. Више о лаборантима и стручним сарадницима можете наћи овдје.

Стручне службе

Поред наставно-научних и научно-истраживачких јединица ПМФ-а, Статутом Факултета је утврђено постојање Секретаријатa Факултета. Секретаријат има задатак обављања управно-извршних, правних, финансијских, материјалних, општих, помоћно-техничких и других послова ради потпуног остваривања циљева Факултета. Унутар Секретаријата формиране су три службе: Служба за студентске послове, Служба за финансијско-материјалне послове и Служба за опште и правне послове. Организациона јединица Библиотека има одређени степен аутономије, али је такође повезана са Секретаријатом Факултета.

Пословима Секретаријата руководи Секретар Факултета.  Функцију Секретара Факултета обавља Бранка Трнинић (branka.trninic@pmf.unibl.org). Више о стручним службама можете наћи овдје.

Студентска организација ПМФ-а СОПМФ

Студентска организација ПМФ-а је основана 1997. године. Окупља студенте са различитих студијских програма и пружа им основу за активно учешће и заједничко дјеловање. Ово тијело представља глас студената и има за циљ да усмјерава интересе, обогаћује студентско искуство и подстиче сарадњу у студентској заједници.

Студентска организација омогућава студентима да активно учествују у различитим друштвеним, образовним и културним иницијативама. Организује различите догађаје, радионице, семинаре и ваннаставне активности, које обогаћују студентско искуство и подржавају њихов развој.

Кроз своје активности и пројекте, Студентска организација на ПМФ-у ствара инклузивну заједницу која подржава различитости и у којој студенти имају прилику да изразе своје идеје, дијеле искуства и развијају личне и професионалне вјештине. Ова организација представља кључни стуб за студентску заједницу и промовише сарадњу, тимски рад и друштвени активизам.

Линкови ка друштвеним мрежама СОПМФ-а: Инстаграм, Фејсбук.

Осигурање квалитета

Осигурање квалитета представља кључни аспект реформе високог образовања у креирању европског оквира високог образовања. Основни циљ, којем теже све европске и свјетске високошколске установе је усмјерен на формирање, подстицање и обезбјеђивање висококвалитетног образовног окружења за студенте. Систем осигурања квалитета треба да гарантује квалитет садржаја и реализације студијских програма, као и општег квалитета рада самог факултета. Природно-математички факултет активно учествује у развоју институционалних механизама интерног осигурања и унапређења квалитета. У овом процесу, придржавамо се стандарда и смјерница за осигурање квалитета у европском контексту високог образовања. Наглашавамо значајну друштвено-економску улогу образовања у локалном, националном и глобалном контексту.

О осигурању квалитета на Природно-математичком факултету брине Одбор за обезбјеђење и унапређење квалитета. Чланове одбора можете пронаћи кликом на овај

линк.

Одбор у оквиру своје надлежности обавља

сљедеће послове.

Координатор за обезбјеђење квалитета на Природно-математичком факултету је проф. др Драган Матић.

О систему обезбјеђења и унапређења квалитета на универзитету се брине Канцеларија проректора за наставу, студентска питања и квалитет. Прочитајте више на овом линку.

Контакт

Природно математички факултет
Младена Стојановића 2
78 000 Бања Лука
Телефон/Факс: +387 51 319 142
infо@pmf.unibl.org

Декан: dekan@pmf.unibl.org
Продекан за наставу: prodekan.nastava@pmf.unibl.org
Продекан за научно-истраживачки рад: prodekan.nir@pmf.unibl.org
СП Биологија: biologija@pmf.unibl.org
СП Географија: geografija@pmf.unibl.org
СП Екологија и заштита животне средине: ekologijaizzs@pmf.unibl.org
СП Математика и информатика: matinf@pmf.unibl.org
СП Просторно планирање: prostorno@pmf.unibl.org
СП Техничко васпитање и информатика: sptehnicko@pmf.unibl.org
СП Физика: fizika@pmf.unibl.org
СП Хемија: sphemija@pmf.unibl.org
Студентска служба: studentska.sluzba@pmf.unibl.org +387 51 304 722
Библиотека: biblioteka@pmf.unibl.org
Рачуноводство: racunovdstvo@pmf.unibl.org