У претходних двадесет година на ПМФ-у реализовани су сљедећи пројекти:

Међународни пројекти:

 • COST ACTION: BM1405 – Non-globular proteins – from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology (NGP-NET).
 • CONNECT, Connecting scientists in the western Balkans region, 2017. Contractor: Marcus Bleicher, Frankfurt Institute for Advanced Studies.
 • BloW-uP:Balkans Waste to Products, European Institute of Innovation and Technology-RawMaterials, 2017-2019
 • RAISESEE: Raw Materials Students Interships in East South East Europe, European Institute of Innovation and Technology-RawMaterials, 2018-2022
 • Дизајнирање и моделовање специфичних особина наноструктурних узорака
 • Ефикасна селективна нетоксична антитуморска терапија наноинкапсулацијом
 • Фазни прелази и карактеризација неорганских и органских система
 • StableNextSol – Stable Next-generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanism of organic solar cells by complementary characterization technique MP1307 COST Association
 • Hybrid Metallic/Carbon Nanomaterials Made from Mining Industry Sludge and Their Applications in Adsorption/Catalysis Treatment of Emerging Pharmaceuticals in Water UNESCO
 • MechSusInd – Mechanochemistry for Sustainable Industry CA 18112 COST Association
 • Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality CA18210 COST Association
 • DePol20 – Development of new polymer additives for different applications. Влада Републике Српске и Влада Републике Словеније
 • ESEE – Education Initiative EIT RawMaterials
 • RIS RESTORE – Evaluation of Red Mud Tailings in the Region of East and South-East Europe EIT RawMaterials
 • RM@Schools-4: Raw Matters Ambassadors at Schools 4.0 EIT RawMaterials
 • COST Action FA1304 – Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)
 • Rural development through integrated forest and water resources management in Southeast Europe
 • Support to Bosnia and Herzegovina for Revision of the National Biological Diversity Strategies and Action Plans (NBSAPs) and development of the Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity
 • Sixth national report of Bosnia and Herzegovina to the Convention on Biological Diversity
 • Restoration and Rehabilitation of the Wetland Region Bardaca in Bosnia and Herzegovina
 • Freshwater fisheries on bordering rivers – pilot study with a holistic regional approach
 • LICENSE – Local Institutional Capacity Development in Environmental Sensitive Areas [LIFE TCY/BIH/041]
 • Distribution, ecology and genetic structure of flowering plants in karst areas of the Dinarides: Chouardia litardierei (Liliaceae), Trifolium velebiticum (Fabaceae) and Edraianthus dalmaticus (Campanulaceae) as a flowering plants mode
 • Biodiversity of ecotones of aquatic and terrestrial biocenoses of Montenegro and Bosnia and Herzegovina
 • COST Action 19116: Trace metal metabolism in plants – PLANTMETALS
 • COST Action 15113: Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (SMIRES)
 • Израда Мастер плана агломерација у БиХ за учинковито планирање и имплементацију ЕУ директиве о пречишћавању комуналних отпадних вода, Development of the Master Plan of agglomerations in BiH for the effective planning and implementation of EU Urban Wastewater Treatment Directive (EU UWWTD), 2022/432-929
 • Процјена стања природе и управљање природним ресурсима у Босни и Херцеговини, IPBES пројекат, број: 0101-8146/18, Supporting decision making and building capacity to support IPBES through national ecosystem assessments, Универзитет у Сарајеву, Природно-математички факултет, 2020-2023

ТЕМПУС пројекти:

 • SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences (у сарадњи са осам математичких факултета из окружења);
 • NETREL (у сарадњи са Техничким факултетом из Братиславе и ПМФ-ом из Сарајева);
 • Project NP-15062-2000: Development of the Strategy for South East Europe Cooperation in Higher Education;
 • Project JEP-16081-2001: Improvement of Teaching Quality in South East Europe;
 • Project 158853-TEMPUS- 1-2009: ESABIH – EU standards for accreditation of study programmes on BiH universities.

Национални пројекти:

 • Ерозиони процеси и продукција наноса аутохтоних токова Републике Српске;
 • Интегрално планирање и управљање одрживим развојем Бардаче;
 • Интегрално планирање и управљање одрживим развојем Билећког језера;
 • Утицај климатских промјена на животну средину и одрживи развој Републике Српске;
 • Имплементација географског информационог система (ГИС) у наставном и научно-истраживачком процесу и успостава ГИС лабораторије;
 • Средњорочни програм одрживог развоја Билећког језера;
 • Епидемиологија биљних вируса и могућност сузбијања вироза у биљној призводњи;
 • Побољшање квалитета учења и обуке у настави природних наука и математике;
 • Уопштена конвексност, варијационе неједнакости, парцијалне диференцијалне једначине−теорија и примјене;
 • Апсорпциона и јоноизмјењивачка својства зеолита са подручја Републике Српске;
 • Електронска спектрометрија атома итербијума;
 • Нодално-функционалне регије Републике Српске;
 • Динамика климатских рејона Републике Српске у склопу савремених колебања климе;
 • Еластично и нееластично расијање електрона мале и средње енергије на атому магнезијума;
 • Биолошка и еколошка проучавања Републике Српске;
 • Мјерење диференцијалних ефективних пресјека за расијање електрона на атому рубидијума;
 • Репродуктивне одлике и могућности одржавања генофонда популације ендемичних представника Републике Српске;
 • Екосистемске, ценотичке и популационе основе кориштења хидропотенцијала кренонских подручја Републике Српске;
 • Утицај алкалног земљишта богатог сумпором на одбрамбени систем биљака и развој отпорности према патогеним и тешким металима;
 • Одређивање концентрације олова и дејство електромагнетних зрачења на популацију животиња;
 • Утврђивање концентрације олова у хидролошком подручју Мањаче и ријеци Крупи;
 • Стање ресурса питке воде у руралним подручјима и мјере за њихово унапређење;
 • Процјена састава рибљих популација као индикатор квалитета водотока слива Врбаса на подручју Бање Луке;
 • Природни потенцијали и деградиране површине слива Турјанице;
 • Утицај суше на планирање аграрног простора Републике Српске;
 • Индикатори стања животне средине у сливном подручју Билећког језера;
 • Екстремне климатске појаве у Републици Српској;
 • Животна средина и одрживи рурални развој Републике Српске;
 • Анализа засутости акумулације Дренова и њена угроженост ерозионим процесима;
 • Слив ријеке Турјанице − валоризација и заштита водних ресурса слива;
 • Климатске промјене у Републици Српској и могућности адаптације;
 • Мониторинг животне средине и биодиверзитет;
 • Биохемијски и физиолошки статус пацова Wistar соја инфицираних ешерихијом (Eschrichia coli) у различитом постапликационом периоду;
 • Утицај бактеријске инфекције на wistar пацове под различитим третманом;
 • Антиоксидативни и антимикробни капацитет васкуларних биљака као индикатор квалитета ваздуха на подручју града Бањалука;
 • Упоредна анализа конвенционалних и егзотичних хадронских стања;
 • Енергетски ефикасна синтеза и испитивање површинских појава на одабраним оксидним материјалима;
 • Процјена природних потенцијала општина југозападног дијела Републике Српске са посебним освртом на водене системе;
 • Апроксимације матричних функција и њихова примјена у проучавању комплексних мрежа;
 • Испитивање оптичких побуђења код ултратанких слојевитих молекулских структура;
 • Моделовање и испитивање нано-структура са нарушеном симетријом;
 • Тополошке методе у дискретној геометрији и комбинаторици;
 • Генерализације Гаусових метода и њихове примјене;
 • Истраживање енергијске структуре и интеракције електрона са атомима бизмута;
 • Синтеза и карактеризација биокомпатибилних и биодеградабилних термопластичних аластомера на бази поли (L-лактида) и поли (диметилсилоксана);
 • Екофизиолошка истраживања ендемичних врста риба Источне Херцеговине;
 • Антимикробна активност аутохтоних врста basidiomycotina;
 • Анализа спектра хадрона у неким моделима хиперфине интеракције конститутивних кваркова.
 • Тополошке и комбинаторне особине неких важних комплекса
 • Развој и примјена метода комбинаторне оптимизације и метода машинског учења у биоинформатици
 • Суфинансирање припремних активности за израду пројектног приједлога – COST акција
 • Конфигурациони простори у дискретној геометрији
 • Развој метода вјештачке интелигенције за рјешавање проблема рачунарске биологије
 • Израда Алумни паметне интернет и мобилне апликације за потребе повезивања бивших, тренутних и будућих студената математике и информатике Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци
 • Унапређење Алумни паметне интернет апликације за потребе повезивања бивших, тренутних и будућих студената математике и информатике Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци
 • Реализација COST ACTION: CA21160 – Non-globular proteins in the era of Machine Learning
 • Meтоде базиране на рационалним Криловљевим потпросторима
 • Нумеричка конструкција Кронродових квадратура и примјене
 • Фононски инжињеринг кристалних наноструктура
 • Фундирање термодинамичког инжињеринга и развој софтверског пакета за истраживање фононских наноструктура
 • Еластично расијање електрона на атому бизмута и молекулу триетил фосфата
 • Синтеза и карактеризација биокомпатибилних и биодеградабилних термопластичних еластомера на бази поли(L-лактида) и поли(диметилсилоксана)
 • Токсични ефекат пестицида тербутилазина на антиоксидативне ензиме и протеине еритроцита људи in vitro
 • Развој нових полимерних адитива за хибридне соларне ћелије високих перформанси
 • Синтеза и примјена магнетичног композита полимер/бентонит за уклањање загађујућих супстанци из водених раствора
 • Утицај биљних екстраката на смањење токсичних ефеката пестицида у хуманим еритроцитима у in vitro условима
 • Мoнитoринг oргaнскe супстaнцe и спeцифичних пaрaмeтaрa нa мoлeкулскoм нивoу из риjeке Врбaс нa пoдручjу грaдa Бaњa Лукa
 • Иновативни приступ синтези BiFeO3 фотонапонских материјала
 • Увод у механохемију
 • Пренос знања из ЕУ земаља у Републику Српску: унапређење методологија стручне праксе у области наука о материјалима
 • Синтеза и карактеризација силоксаниских блок кополимера са потенцијалом самообнављања
 • Нанохемијска рјешења у унапређењима адитива за техничке лубриканте
 • Нанокомпозити на бази пирофилита: кинетички аспекти отпуштања биоактивних молекула
 • RM@schools 4.0 (Минерали у школама 4.0) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • Биоактивна једињења за његу коже базирана на споредним производима из пољопривредно-прехрамбене и текстилне индустрије. Подршка Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине
 • RM@schools 4.0 (Минерали у школама 4.0) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • RIS RESTORE (Процјена јаловишта црвеног муља у источној и југоисточној Европи) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • GreenEn  (Кохезија зелене хемије и зеленог предузетништва са иновацијама на западнобалканским образовним установама) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • RIS BRIEFCASE (Актовке за стварање регионалне иновационе мреже) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • Актовке за креирање регионалних иновационих шема, Подршка Министарства за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске
 • Кохезија зелене хемије и зеленог предузетништва са иновацијама на западнобалканским високошколским установама, Подршка Министарства за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске
 • Нанотехнолошке иновације у ланцу секундарних сировина, Подршка Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине
 • Мултидисциплинарни дијалог са културним насљеђем, Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • Културни идентитет – реалност кроз научну визију, Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • Еколошка истраживања биодиверзитета заштићеног подручја за одрживо коришћење природних ресурса (ЕКОБИО2020)
 • Таксономска и географска процјена врста у циљу састављања Црвене листе флоре и фауне Републике Српске
 • Диверзитет васкуларне флоре и вегетације крашких поља Републике Српске
 • Диверзитет васкуларне флоре влажних екосистема источне Херцеговине
 • Natura 2000 врсте, картирање станишта и етноботаничка истраживања Невесињског поља
 • Макрозообентос извора Националног парка Козара
 • Aнализа плувиометријског режима на подручју Источне Херцеговине у контексту савремених климатских промјена (Analysis of the pluviometric regime in the East Herzegovina region in the context of recent climate change)
 • Динамика климатских промјена и могућности прилагођавања у Републици Српској
 • Moделовање интензивних падавина у Републици Српској према климатском сценарију RCP8.5Зонирање терена склоних клижењу (Урбани простор града Бања Луке),
 • Зонирање терена склоних клижењу (Урбани простор града Бања Луке),
 • Картирање бујичних сливова и моделирање осјетљивости на појаву и развој бујичних поплава у сливу ријеке Укринe
 • Демографски развој и популациона политика Републике Српске – анализа стања и приједлог мјера
 • Фертилни капацитет и ставови о планирању породице породиља УКЦ РС Бања Лука,
 • Цитолошки, физиолошки и генетички ефекти пирофилита, пестицида и електромагнетних поља код Wistar sp. пацова
 • Прелазни метали и антиоксидативни одговор биљака са серпентинита
 • Биохемијска карактеризација антиоксидативног капацитета фенолних једињења из одабраних љековитих биљака са подручја Републике Српске
 • Истраживање биохемијских механизама одговора биљака на хипоксију и повећану концентрацију реактивних врста кисеоника насталих под утицајем поплаве и суше
 • Дистрибуција, екологија и конзервација змија на подручју источне Херцеговине

Остали пројекти:

 • Демографски развој општине Нови Град, 2005;
 • Студија одрживости хидроакмулације Дренова (наручилац Студије Општина Прњавор), 2006;
 • Геопросторни потенцијали развоја Горњосанског-пливског простора, 2006;
 • Заштита природе и шумских екосистема према стандардима ЕУ (Агенција за шуме);
 • Утицај заштите шумских екосистема на компаративну предност шумарства Републике Српске (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде);
 • Валоризација, потенцијали и очување мочварно-барског екосистема Громижељ код Бијељине (Фонд за заштиту животне средине);
 • Израда Стратегије развоја туризма Републике Српске 2010 − 2020 година (Министарство трговине и туризма);
 • Просторни план Републике Српске до 2025. године – измјена и допуна до 2015. године, (Нови урбанистички завод, Бања Лука, 2013 – 2014;
 • Стратегија развоја Републике Српске 2010 – 2015. године – сектор Демографија, (Економски институт), Бања Лука, 2010;
 • Фертилитет, абортуси и контрацепција у Републици Српској, (Министарство породице, омладине и спорта), Влада Републике Српске, Бања Лука, 2010;
 • Стратегија развоја породице у Републици Српској у периоду 2010 – 2014. године, (Министарство породице, омладине и спорта), Влада Републике Српске, Бања Лука, 2008;
 • Анализа демографске ситуације и спровођења пронаталитетних мјера и активности у Републици Српској, (Савјет за демографску политику Републике Српске и Министарство породице, омладине и спорта), Влада Републике Српске, Бања Лука, 2008.