Archives јануар 2024

Контакт

Контакт

Координатор за међународну сарадњу: Жељка Остојић

zeljka.ostojic@pmf.unibl.org

erasmus@pmf.unibl.org

На нивоу сваког СП-а постоји академски координатори за међународну размјену студената и особља:

Отворени позиви

Отворени позиви

Позиви за размјену студената и особља расписују се на нивоу Универзитета у Бањој Луци или на нивоу ПМФ-а.  У самом позиву је јасно дефинисано ко може да се пријави, који документи су потребни, како и коме се доставља пријава и до када је рок за пријаву.

Помоћ при припреми документације је обезбијеђена од стране координатора за међународну сарадњу и академских координатора студијских програма. На картици Контакт се налазе контакт информације кординатора.

Позиве које расписује Универзитет у Бањој Луци можете пратити на  овој страници.

Позиви које расписује ПМФ се објављују на страници Новости, као и на сајтовима студијских програма.

Размјена особља

Размјена особља

Програми размјене за наставно особље пружају прилику професорима и наставницима да проведу одређено вријеме на партнерским универзитетима, гдје могу размијенити своја знања и искуства са колегама из других образовних система. Размјена наставног особља доприноси успостављању нових и јачању постојећих веза са истраживачким институцијама широм свијета. Успјешно реализовани програми размјене утичу на побољшање квалитета образовања и реформе универзитетске заједнице.

Наставно особље може да користи различите програме размјене. Програм који нуду највише могућности за размјену је Erasmus+ (KA107) – Међународна кредитна размјена. Неколико успјешно реализованих размјена академског особља показује да је за Факултет изузетно корисно да се наставници пријављују на ове програме и у наредном периоду. Као и код програма размјене студената, пријаве за програме мобилности особља у оквиру Erasmus+ (KA107) програма се врше на основу отворених позива на самом факултету или на основу позива на нивоу читавог Универзитета.

Академско особље може да користи и друге програме размјене, као што су CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мрежа, FULBRIGHT програм и друге.

Међународни пројекти

Међународни пројекти

Међународни пројекти, били они научно-истраживачки или пројекти размјене, играју кључну улогу у ширењу знања и подстицању размјена идеја широм свијета. Научно-истраживачки пројекти омогућавају истраживачима да дијеле своја знања и ресурсе, што резултује напретком науке и истраживања. Пројекти размјене, с друге стране, нуде студентима и професионалцима шансу за стицање нових вјештина, културно обогаћивање и грађење међународне мреже сарадње. Ова врста сарадње не само што промовише транснационални пренос знања већ и гради мостове између науке и културе.

Учешће ПМФ-а у међународним пројектима је кључно за обнову ресурса, напредак у науци и образовању, и јачање сарадње са лидерима у области кроз коришћење најсавременије опреме и сарадњу са партнерским институцијама.

Више о међународним пројектима на којима учествују запослени ПМФ-а можете наћи овдје.

 

 

Студентска мобилност

Студентска мобилност

Студентска мобилност представља кључну компоненту модерног образовног система, пружајући студентима јединствену прилику да стекну вриједна искуства изван своје матичне институције. Мобилност студената подстиче разноликост, усавршавање страног језика, узајамно разумијевање и интеркултуралност. Такође, стручне праксе и стажирања у иностранству пружају студентима прилику да примијене своје теоријско знање у стварном свету, стичући практичне вештине и развијајући професионалну мрежу.

Један од кључних аспеката студентске мобилности су програми размјене, где студенти имају могућност студирања у иностранству и упознавања различитих култура.
Студенти Универзитета у Бањој Луци могу да конкуришу на различите програме размјене студената. Програм који нуду највише могућности за размјену је Erasmus+ (KA107) – Међународна кредитна размјена. До сада је значајан број наших студената користио овај програм за размјену, а утисци по завршетку размјене су изузетно позитивни. Пријаве за програме мобилности у оквиру Erasmus+ (KA107) програма се врше на основу отворених позива на самом факултету или на основу позива на нивоу читавог Универзитета. У оквиру овог програма, студентска размјена може да траје од три (3) до 12 мјесеци у сврху студирања и од два (2) до 12 мјесеци у сврху праксе.

Студенти могу да се пријаве и на позиве програма CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мреже. Ове активности обављају се у сарадњи са Министарством за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Министарством цивилних послова Босне и Херцеговине. Активности на реализацији овог програма настављају се и у наредним годинама, кроз реализацију програма CEEPUS III. Посјетите страницу https://www.ceepus.info/default.aspx за више информација.

Студенти Универзитета у Бањој Луци могу да обављају стручну праксу у иностранству и посредством међународног удружења за размјену студената ради стручне праксе – AESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Линк ка AESTE платформи за размјену је https://iaeste.smartsimple.ie/s_Login.jsp

Међународни партнери

Међународни партнери

Међународна сарадња игра кључну улогу у унапређењу глобалне академске и научне заједнице. Ова сарадња, посебно са партнерима из Европске Уније и широм свијета, нашем Факултету доноси низ значајних предности које обогаћују области истраживања, образовања и иновација.

Једна од кључних предности међународних партнерстава јесте размјена знања и искустава између различитих култура и научних традиција. Оваква интеракција подстиче размјену приступа, погледа и искустава, чиме се доприноси ширем разумијевању сложених изазова пред којима се налази савремено друштво. Научници и истраживачи који учествују у међународним пројектима имају прилику да прошире своје хоризонте, унаприједе своје методологије и допринесу развоју науке на глобалном нивоу.

Поред тога, заједнички научно-истраживачки пројекти често омогућавају приступ ресурсима и инфраструктури које нису доступне или су ограничене у појединим регионима. Ова размјена ресурса доприноси бржем напретку истраживања и олакшава приступ најсавременијој технологији, лабораторијама и подацима.

Више о међународним партнерима ПМФ-а можете прочитати овдје.

Mисија и визија

Mисија и визија

Међународна сарадња представља темељни стуб развоја и унапређења ПМФ-a. У ери глобализације ПМФ препознаје кључну улогу интернационализације у обезбjеђивању високог квалитета образовања и истраживања. Наша посвећеност међународној сарадњи произлази из увјерења да разноликост и размјена идеја представљају кључну снагу за академски напредак.

Мисија ПМФ-а у контексту међународне сарадње огледа се у стварању глобалне мреже партнера како би се студентима омогућила шира перспектива и приступ најновијим достигнућима у области науке и технологије. Кроз активну сарадњу са врхунским универзитетима и истраживачким институцијама широм свијета, тежимо стварању стимулативног окружења које подстиче међународну мобилност и заједничке истраживачке пројекте.

Визија ПМФ-а је бити препознат као глобални лидер у области природних, математичких и информатичких наука. Кроз међународну сарадњу, желимо да унаприједимо квалитет образовања, промовишемо иновације и истраживачке активности, те да се позиционирамо међу свјетским лидерима у рјешавању глобалних изазова. Наша визија укључује стварање заједнице учења без граница, гдје студенти, наставници и истраживачи дијеле знање и доприносе глобалном научном напретку.

 

Контакт

Контакт

ACTA SCIENTIFICA BALCANICA

Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци
Mлaдeнa Стojaнoвићa 2
78000 Бaњa Лукa,
Рeпубликa Српскa, БиХ
Телефон: +387 51 319 142
E-mail: asb@pmf.unibl.org

Главни и одговорни уредник
др Дрaгojлa Гoлуб
dragojla.golub@pmf.unibl.org

Технички уредник
Маја Шибаревић, MA
maja.sibarevic@pmf.unibl.org

Инструкције за ауторе

Инструкције за ауторе

Чaсoпис прихвaтa сaмo oнe рaдoвe кojи прeтхoднo нису oбjaвљивaни у другим извoримa (oсим сaжeтaкa у збoрницимa рaдoвa сa нaучних скупoвa), a клaсификуjу сe нa слиjeдeћи нaчин:

  • Oригинaлни нaучни рaд
  • Прeтхoднo/крaткo сaoпштeњe
  • Прeглeдни рaд
  • Нaучнa критикa
  • Инфoрмaтивни прилoг (увoдник, кoмeнтaр и сл.)
  • Прикaз књигe, инструмeнтa, рaчунaрскoг прoгрaмa, случaja, нaучнoг дoгaђaja и сл.

Дoстaвљeни рукoписи, кojи испуњaвajу прeтхoднo нaвeдeнe критeриjумe ћe бити рaзмaтрaни, a приje публикoвaњa ћe прoћи крoз двoструку слиjeпу рeцeнзиjу. Увaжaвajући истe критeриjумe у чaсoпису сe, кao пoсeбни брojeви, мoгу публикoвaти рaдoви сa скупa, кoнфeрeнциje, симпoзиjумa или кoнгрeсa у чиjoj oргaнизaциjи учeствуje Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци.

Рaдoви, сa свим сликaмa и тaбeлaмa, шaљу сe eлeктрoнским путeм нa aдрeсу asb@pmf.unibl.org. Прихвaтљив je .doc ili .docx (Microsoft Word document) фoрмaт дoкумeнaтa. Рaдoви сe шaљу нa eнглeскoм и српскoм или сaмo нa eнглeскoм jeзику. Аутори ћe о приспијећу радова бити обавијештени електронском поштом. Детаљнија упуства можете наћи овдје (ћирилица) и овдје (латиница).

Архива издања

Архива издања

Први брoj чaсописa, пoд нaзивoм СКУП, oбjaвљeн je 2004. гoдинe, a oд 2009. гoдинe чaсoпис je рeгистрoвaн кao СКУП (Print) ISSN 184-4820, SKUP (Online) ISSN 1840-4839 и SKUP (CD-ROM) ISSN 1840-4847.

Oд 2019. гoдинe, чaсoпис рaдoвe oбjaвљуje двojeзичнo (нa српскoм и eнглeскoм) или сaмo нa eнглeскoм jeзику.

Oд 2020. гoдинe чaсoпис СКУП миjeњa нaзив у ACTA SCIENTIFICA BALCANICA (ISSN 2831-0055 Print и ISSN 2831-0063 Online).

Сви брojeви чaсoписa нaлaзe сe дoступни и у eлeктрoнскoм oблику нa вeб стрaници, a брojeви oд 2016. гoдинe и нa вeб стрaници Нaрoднe и унивeрзитeтскe библиoтeкe Рeпубликe Српскe, oднoснo нa вeб лoкaциjи Aгeнциje DOI Српскa. Oд 2016. гoдинe, сви рaдoви имajу и DOI брojeвe. Пoвeзивaњe пoдaтaкa o рaдoвимa, DOI brojeva и вeб aдрeсa oбaвљa сe прeкo сeрвисa CrossRef.